Водопривредна инспекција

Водопривредна инспекција

 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ
СЕКТОР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ И ВОДОПРИВРЕДУ

- Покрајински водни инспектор
за Средњобантски управни округ
Зрењанин, Пупинова 14.
Контакт: тел/факс 023/530-295


Надлежности водне инспекције:

  • надзор у области политике водопривреде, вишенаменско коришћење вода;
  • спровођење мера заштите вода;
  • уређење водних режима;
  • преглед објеката који могу да проузрокују промене у природном и вештачком водном режиму(директни и индиректни загађивачи, јавна комунална предузећа, градски уређаји за пречишћавање...);
  • преглед хидромелиорационих објеката и система за наводњавање;
  • преглед планова за одбрану од поплава;
  • преглед водопривредних објеката


Закони и прописи којима се уређује област водопривреде:

  • Закон о водама
  • Уредба о висини накнаде за коришћење вода
  • Уредба о утврђивању Програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката


Водопривредни инспектор за Средњобанатски управни округ је:
1.    Чаба Хармат - тел/факс: 023/530-295

2.    Мирјана Барош

Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду

 

 

| Средњобанатски управни округ Зрењанин, Трг слободе 10 тел: 023/530-295. |   *** Услови коришћења *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©