Водопривредна инспекција

Водна инспекција

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ

СЕКТОР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ И ВОДОПРИВРЕДУ

- Покрајински водни инспектор
за Средњобантски управни округ
Зрењанин, Пупинова 14.
Контакт: тел/факс 023/530-295

Надлежности водне инспекције:

  • надзор у области политике водопривреде, вишенаменско коришћење вода;

  • спровођење мера заштите вода;

  • уређење водних режима;

  • преглед објеката који могу да проузрокују промене у природном и вештачком водном режиму(директни и индиректни загађивачи, јавна комунална предузећа, градски уређаји за пречишћавање...);

  • преглед хидромелиорационих објеката и система за наводњавање;

  • преглед планова за одбрану од поплава;

  • преглед водопривредних објеката

Закони и прописи којима се уређује област водопривреде:

  • Закон о водама

  • Уредба о висини накнаде за коришћење вода

  • Уредба о утврђивању Програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката

Средњобанатски управни округ тренутно нема ангажованог водног инспектора.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ

| Средњобанатски управни округ Зрењанин, Трг слободе 10 тел: 023/530-295. |   *** Услови коришћења *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©