Здравствена инспекција

Здравствена инспекција

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Београд, Немањина 22-26
Одељење за здравствену инспекцију
Здравствени инспектор за Средњобанатски управни округ
Зрењанин, Пупинова 14.
Контакт: тел/факс: 023/510-936

Надлежности здравствене инспекције:

 1. инспекцијски здравствени надзор у вези са радом здравствених установа,
 2. приватне праксе и других правних лица која обављају здравствену делатност;
 3. надзор над законитошћу рада и над законитошћу аката;
 4. решавање у управним стварима у првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима;
 5. провера квалитета стручног рада здравствене службе;
 6. оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе;
 7. контрола извршења наложених мера, праћење квалитета здравствене заштите анализом извештаја о спољњој и унутрашњој провери квалитета стручног рада;
 8. сарадња са другим државним органима и институцијама и друге послове из делокруга Одељења.

Закони и прописи којима се уређује област здравства:

 • Закон о здравственој заштити
 • Закон о здравственом осигурању
 • Закон о забрани пушења у затвореним просторијама
 • Закон о општем управном поступку


Здравствени инспектор за подручје Средњобанатског управног округа је:
1. Бранка Булатовић (тел. 023/510-936)

Министарство здравља

 

| Средњобанатски управни округ Зрењанин, Трг слободе 10 тел: 023/530-295. |   *** Услови коришћења *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©