Заштита животне средине

Инспекција заштите животне средине

 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Сектор за инспекцијске послове
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
Подручна јединица Зрењанин
Инспектор заштите животне средине

Зрењанин, Трг слободе 10.
Контакт: тел/факс 023/511-925
Е-mail:
ljiljana.bajevic@vojvodina.gov.rs

Надлежности инспектора заштите животне средине:

 • инспекцијски надзор у свим областима заштите животне средине, осим у области опасних материја и очувања биодиверзитета на територији АП Војводине;

 • предузимање мера за отклањање незаконитости;

 • координирање активности у области унапређења мера заштите и отклањања последица удеса;

 • прикупљање података и научно-техничких информација које су од значаја за припремање мера превенције могућег удеса и отклањање његових последица и други послови прописани законом.

Закони и прописи којима се уређује област заштите животне средине и надлежност инспекције:

 • Закон о заштити животне средине

 • Закон о процени утицаја на животну средину

 • Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину

 • Закон о поступању са отпадним материјама

 • Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине

 • Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину

 • Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола

 • Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину


Инспектор заштите животне средине, самостални извршилац за Средњобанатски управни округ је:

1. Љиљана Бајевић ( тел/факс 023/511-925)

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

| Средњобанатски управни округ Зрењанин, Трг слободе 10 тел: 023/530-295. |   *** Услови коришћења *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©