Кризни штаб донео одлуку о укидању важења ковид пропусница, одлука важи од суботе 12. марта 2022.

Кризни штаб донео је данас одлуку о ублажавању ковид мера, од суботе 12.03.2022.године укида се важење ковид пропусница и ограничење броја људи у затвореним просторима.

Одлучено је да остаје препорука ношења маски у затвореним просторима.

На основу члана 29а став 4, члана 31а став 11. и члана 53а тач. а) и г) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон), Влада доноси УРЕДБУ о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести

ЦОВИД-19

Члан 1.

Овом уредбом одређују се одговарајуће мере за спречавање и сузбијање заразне болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС- ЦоВ-2, као и услови, начин спровођења, извршиоци и средства за спровођење тих мера.

Члан 2.

Лица оболела од заразне болести ЦОВИД-19 изолују се и лече у објектима који су посебно одређени и припремљени за изолацију и лечење оболелих.

Лица из става 1. овог члана дужна су да прихвате изолацију у за то одређеним објектима и да се придржавају мера и упутстава које нареди надлежни доктор медицине, односно доктор медицине специјалиста епидемиологије.

Лице које се не придржава налога доктора медицине, у складу са ставом 2. овог члана, по пријави здравствене установе принудно се изолује у присуству представника органа управе надлежног за унутрашње послове.

Изузетно од става 1. овог члана, лица код којих је тестирањем утврђено присуство вируса САРС-ЦоВ-2, а код којих није утврђено присуство ниједног симптома или знака заразне болести ЦОВИД-19, односно код којих тежина болести не захтева лечење у болничким условима, упућују се, у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести (у даљем тексту: Закон), у кућну изолацију са здравственим надзором на акутно респираторно обољење изазвано вирусом САРС-ЦоВ-2 у трајању од седам дана, а изолација се прекида без тестирања.

Уколико лице из става 4. овог члана има примарну или секун- дарну имунодефицијенцију упућује се у кућну изолацију у трајању од 14 дана, а које стање имунодефицијенције утврђује лекар примарне здравствене заштите.

Контролу придржавања мере кућне изолације из ст. 4. и 5. овог члана врши орган државне управе надлежан за унутрашње послове, на основу података које доставља установа која је извр- шила тестирање.

Члан 3.

Тестирање становништва на присуство вируса САРС-ЦоВ-2 врши се у свим микробиолошким лабораторијама здравствених установа у јавној својини, као и у свим лабораторијама у јавној својини које обављају послове у области здравља животиња, бе збедности хране, контроле квалитета и безбедности млека и ис- питивања забрањених, недозвољених, штетних и непожељних супстанци у храни и храни за животиње, здравља биља, семена и садног материјала и банке биљних гена, а које су припремљене за лабораторијско испитивање у смислу члана 21. Закона.

Детекција САРС-ЦоВ-2 антигена (Аг) у узорцима назофарингеалног бриса врши се у свим микробиолошким лаборатори- јама у јавној и приватној својини, према условима и у складу са инструкцијом завода за јавно здравље основаног за територију Републике Србије.

О резултатима тестирања и детекције установе и лабораторије из ст. 1. и 2. овог члана дужне су да свакодневно извештавају надлежни завод за јавно здравље, на начин утврђен инструкцијом из става 2. овог члана.

За потребе извештавања из става 3. овог члана може бити креирано и коришћено специјализовано софтверско решење за територију Републике Србије.

Члан 4.

Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, страним држављанима који долазе у Републику Србију дозвољен је улазак у Републику Србију само ако поседују негативан РТ-ПЦР тест на присуство вируса САРС-ЦоВ-2, не старији од 48 часова, издат од стране референтне лабораторије државе из које долазе, односно из које улазе у Републику Србију. Путници треба да се тестирају пре путовања, не приликом доласка у Републику Србију. У Републику Србију не могу ући уколико нису тестирани и не поседују негативан РТ-ПЦР тест на присуство вируса САРС-ЦоВ-2, не старији од 48 часова и морају се вратити у земљу из које долазе. Уколико постоји кашњење приликом уласка у Републику Србију, а које се не може приписати кривици путника већ је последица спољног догађаја који се није могао предвидети, избећи или отклонити (кашњење/одлагање лета, поласка аутобуса, воза и сл.), онда тест не може бити старији од 72 сата приликом уласка у Републику Србију.

Држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, као и члановима дипломатско-конзуларног особља и члановима њихових породица, при уласку у Републику Србију, а који не поседују негативан РТ-ПЦР тест на присуство вируса САРС-ЦоВ-2, издат од стране референтне лабораторије државе из које долазе, односно улазе у Републику Србију, не старији од 48 часова од датума издавања резултата, одређује се мера карантина у кућним условима у трајању од седам дана.

Мера из става 2. овог члана престаје да важи ако лице коме је одређена у периоду трајања мере добије негативан РТ-ПЦР тест на присуство вируса САРС-ЦоВ-2 издат од стране референтне лабораторије у Републици Србији.

Начин примене ограничења уласка у Републику Србију и лица која су изузета од тог ограничења одређују се актом министра надлежног за послове здравља.

Контролу поседовања негативног РТ-ПЦР теста на присуство вируса САРС-ЦоВ-2 из става 1. овог члана врши орган државне управе надлежан за унутрашње послове, на основу података које доставља установа која је извршила тестирање и орган државне управе надлежан за санитарну инспекцију.

Лицима која долазе из Сједињених Америчких Држава уместо негативног РТ-ПЦР теста признаје се, под истим условима, негативан Антиген ФИА Рапид тест.

Члан 5.

Изузетно од ограничења из члана 4. ове уредбе, лице које поседује потврду о потпуној вакцинацији против болести ЦОВИД-19 коју је издала јавна здравствена установа Републике Србије може ући у Републику Србију без негативног РТ-ПЦР теста на присуство вируса САРС-ЦоВ-2 или антиген ФИА РАПИД теста.

Држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, као и члановима дипломатско-конзуларног особља и члановима њихових породица, а који су имали потврђену инфекцију САРС-ЦоВ-2, дозвољен је улазак у Републику Србију без поседовања негативног теста на присуство вируса САРС-ЦоВ-2 или потврде о потпуној вакцинацији из става 1. овог члана, уколико поседују позитиван РЕАЛ ТИМЕ ПЦР тест на САРС-ЦоВ-2 или тест за детекцију антигена САРС-ЦоВ-2, а од којег првог теста није прошло мање од 14 дана и не више од шест месеци од дана издавања.

Позитиван РЕАЛ ТИМЕ ПЦР тест на САРС-ЦоВ-2 или тест за детекцију антигена САРС-ЦоВ-2 из става 2. овог члана доказује се потврдом о прележаној болести коју издаје завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије.

Члан 6.

Лице које поседује потврду о потпуној вакцинацији против болести ЦОВИД-19 коју је издао надлежни орган или ВЛАДА 

4 Број 33

установа државе са којом Република Србија има закључен споразум о прихватању сертификата о вакцинацији против заразне болести ЦОВИД-19 или постоји фактички реципроцитет о прихвата- њу сертификата о вакцинацији против заразне болести ЦОВИД-19 (у даљем тексту: прихваћени сертификат о вакцинацији) може ући у Републику Србију без негативног РТ-ПЦР теста на присуство вируса САРС-ЦоВ-2 или антиген ФИА РАПИД теста.

Малолетно лице, старости до 18 година, може ући у Републи- ку Србију, под условима утврђеним овом уредбом, и без прихва- ћеног сертификата о вакцинацији, ако у Републику Србију улази у пратњи лица које поседује тај сертификат.

Орган државне управе у чијем делокругу су питања која су предмет споразума из става 1. овог члана, односно чији руково дилац је овлашћен и потписао тај споразум, без одлагања, обаве- штава орган државне управе надлежан за послове здравља и орган државне управе надлежан за унутрашње послове, односно контролу преласка границе о том споразуму и условима за улазак у Републику Србију садржаним у њему.

Начин примене изузећа из става 1. овог члана одређује се актом министра надлежног за послове здравља.

Контролу поседовања прихваћеног сертификата о вакцинацији врши орган државне управе надлежан за унутрашње послове.

Члан 7.

Лице које поседује позитиван РЕАЛ ТИМЕ ПЦР тест на

САРС-ЦоВ-2 или тест за детекцију антигена САРС-ЦоВ-2 и од кога није прошло мање од 14 дана, ни више од шест месеци и који је издао надлежни орган или установа државе са којом Републи- ка Србија има закључен споразум о прихватању овог позитивног теста или са којом постоји фактички реципроцитет о прихватању овог позитивног теста (у даљем тексту: потврда о прележаној болести) може ући у Републику Србију без негативног РТ-ПЦР теста на присуство вируса САРС-ЦоВ-2 или антиген ФИА РАПИД теста или прихваћеног сертификата о вакцинацији.

Малолетно лице, старости до 18 година, може ући у Републи- ку Србију, под условима утврђеним овом уредбом, и без потврде о прележаној болести, ако у Републику Србију улази у пратњи лица које испуњава услове за улазак у Републику Србију.

Орган државне управе у чијем делокругу су питања која су предмет споразума из става 1. овог члана, односно чији руководилац је овлашћен и потписао тај споразум, без одлагања, обавештава орган државне управе надлежан за послове здравља и орган државне управе надлежан за унутрашње послове, односно контролу преласка границе о том споразуму и условима за улазак у Републику Србију садржаним у њему.

Начин примене изузећа из става 1. овог члана одређује се актом министра надлежног за послове здравља.

Контролу поседовања потврде о прележаној болести врши орган државне управе надлежан за унутрашње послове.

Члан 8.

Одлуку о прихватању сертификата о вакцинацији или потврде о прележаној болести држава које правно или фактички, признају сертификате о вакцинацији и потврде о прележаној болести издате у Републици Србији (фактички реципроцитет) доноси Влада.

Податке о листи држава из става 1. овог члана министарство надлежно за спољне послове без одлагања доставља министарству надлежном за послове туризма које, на основу мишљења министарства надлежног за послове здравља, припрема предлог акта за Владу.

Члан 9.

Када постоји оправдана сумња да може доћи до уношења заразне болести ЦОВИД-19, без обзира на чињеницу поседовања негативног теста на присуство вируса САРС-ЦоВ-2 (нови сојеви вируса и сл.), поседовања сертификата о вакцинацији или поседовања потврде о прележаној болести, држављанима Републике Србије и страним држављанима који долазе из земаља са посебним ризиком може се наложити и одредити мера карантина у кућним условима у трајању највише до 14 дана са обавезом тестирања на присуство вируса САРС-ЦоВ-2 у лабораторији здравствене установе Републике Србије.

Начин примене мере из става 1. овог члана одређују се актом министра надлежног за послове здравља, на предлог завода за јавно здравље основаног за територију Републике Србије.

март 2022.

Листу земаља са посебним ризиком објављује завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије.

Контролу примене мере из става 1. овог члана врше заједнички министарство надлежно за унутрашње послове, министарство надлежно за послове здравља и заводи/институти за јавно здравље.

Члан 10.

Лице које поседује ЕУ дигитални сертификат издат од стра- не надлежних органа држава које су у систему ЕУ Дигитал ЦОВИД Цертифицате, уведеним актом (ЕУ) 2021/953 Европског парламента и Савета од 14. јуна 2021. године о оквирима за издавање, вери- фикацију и признавање интероперабилних потврда о вакцинацији против ЦОВИД-19, тестовима и прележаној болести (ЕУ Дигитал ЦОВИД Цертифицате) ради олакшавања слободног кретања током трајања ЦОВИД-19 пандемије (Службени гласник ЕУ бр Л 211/1 од 15. јуна 2021. године), може ући у Републику Србију без поседова- ња потврда или тестова из чл. 5, 6. и 7. ове уредбе.

Члан 11.

Домаћим држављанима и страним држављанима који имају привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, као и члановима дипломатско-конзуларног особља и члановима њихових породица, а који су потпуно вакцинисани против боле- сти ЦОВИД-19 у иностранству или су једну или више доза вакцине примили у иностранству, завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије издаје Дигитални зелени сертификат/ЕУ Дигитални ЦОВИД сертификат, на њихов захтев, на основу своје службене евиденције и/или на основу уверења или друге исправе о извршеној потпуној имунизацији имунолошким леком за приме- ну у хуманој медицини за које је надлежни орган Републике Србије потврдио да су испуњени сви захтеви за стављање лека у промет и да лек може бити у употреби у Републици Србији, као и имуно- лошким леком који се налази на листи Европске агенције за лекове одобрених вакцина у Европској унији и листи одобрених вакцина за хитну употребу Светске здравствене организације, коју је издао надлежни инострани орган или установа у иностранству.

Страним држављанима који су потпуно вакцинисани против болести ЦОВИД-19 у иностранству или су једну или више доза вакцине примили у иностранству, завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије издаје Дигитални зелени сертификат са роком важења од 30 дана, на њихов захтев, на основу уверења или друге исправе о извршеној имунизацији из става 1. овог члана.

Члан 12.

На улазу у Републику Србију, на видним местима на граничним прелазима ради упознавања свих лица која прелазе државну границу, поставља се писано обавештење  – здравствено упозорење о мерама којих се треба придржавати ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2, а приликом пасошке контроле могу бити уручивана и друга писана обавештења у форми здравственог упозорења.

Члан 13.

Запослени у здравственим установама и установама за смештај старих лица, као и лица која улазе и бораве у тим установама, осим корисника у установама за смештај старих лица, обавезно носе заштитне маске.

Контролу примене мере из става 1. овог члана врши министарство надлежно за послове здравља.

Члан 14.

Новчаном казном у износу од 5.000 динара казниће се за прекршај лице коме је утврђена обавеза и које борави у установи, а не носи маску (члан 13).

Члан 15.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ЦОВИД-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21, 69/21, 86/21, 95/21, 99/21, 101/21, 105/21, 108/21, 117/21, 125/21 и 10/22).

Прописи којима се уређује улазак у Републику Србију донети на основу уредбе из става 1. овог члана остају да важе.

март 2022.

Члан 16.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-2200/2022 У Београду, 11. марта 2022. године Број 3

блоггерс лике тхис: