Инспекције - Инспекцијске службе

На територији Средњобанатског управног округа функционишу окружне подручне јединице ( инспекције ) следећих министарстава и покрајинских секретаријата:

1. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
–  Пољопривредна инспекција
–  Фитосанитарна инспекција
–  Ветеринарска инспекција

2. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
–  Инспекција рада

3. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
–  Тржишна инспекција
–  Туристичка инспекција

4. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
–  Здравствена инспекција

5. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
–  Школска управа

6. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
–  Санитарна инспекција

7. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
–  Инспекција заштите животне средине

Сектор пољопривредне инспекције
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Београд, Немањина 22-26
СЕКТОР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
за Средњобанатски управни округ
Зрењанин, Трг слободе 10.
Контакт: тел/факс 023/530-662
Канцеларија бр. 35

Пољопривредна инспекција у Зрењанину има четири извршиоца, пољопривредних инспектора, распоређених у четири инспекцијска одељења:
1. Одељење за алкохол, алкохолна и безалкохолна пића
Инспектор: Весна Џонлага (канцеларија бр. 35. тел/факс 023/530-662)
2. Одељење за контролу квалитета пољопривредних и прехрамбених производа и контролу органске производње:
Инспектор: Јулка Секулић (канцеларија бр. 35, тел/факс 023/530-662)
3. Одељење за контролу исплате подстицајних средстава у пољопривреди и за сточарство:
Инспектор: Миле Војновић (канцеларија бр. 35, тел/факс 023/530-662)
4. Одељење за пољопривредно земљиште:
Инспектор: Миро Међо (канцеларија бр. 35, тел/факс 023/530-662)

Надлежности пољопривредне инспекције:
– контрола квалитета пољопривредних производа и прехрамбених производа;
– контрола вина, алкохолних и безалкохолних пића, воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних сокова у праху, минералних вода, етанола и др.
– инспекцијски надзор у области пољопривредног земљишта, заштита и коришћење пољопривредног земљишта, управљање земљиштем у државној својини
– контрола спровођења мера подстицаја за унапређење пољопривредне производње и
– други инспекцијски послови у складу са законом.

Закони и прописи којима се уређује област деловања пољопривредне инспекције:

Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла
Закон о заштити потрошача
Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености производа с прописаним захтевима
Закон о вину и ракији
Закон о пољопривредном земљишту
Закон о мерама за унапређење сточарства

Фитосанитарна инспекција
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
Београд, Немањина 22-26
СЕКТОР ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Одсек у Зрењанину за Средњобанатски управни округ
Зрењанин, Трг слободе 10.
Канцеларија бр. 35
Контакт: тел/факс 023/582-050
E-mail: milan.ruzic@minpolj.gov.rs
Надлежности фитосанитарне инспекције:

надзор у области заштите биља од заразних болести и штеточина;
контрола средстава за заштиту и исхрану биља и ђубрива у производњи, унутрашњем и спољном промету;
контрола семена и садног материјала пољопривредног биља и генетски модификованих организама;
регистрација средстава за заштиту и исхрану биља и други послови одређени законом.
Закони и прописи којима се уређује област заштите биља:

Закон о заштити биља од болести и штеточина
Закон о семену
Закон о садном материјалу воћака, винове лозе и хмеља
Уредба о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија
Правилник о контроли семена…
Правилник о промету, увозу и узорковању пестицида
Правилник о промету, увозу и узорковању ђубрива
Закон о здрављу биља
Закон о безбедности хране (“Сл. Гласник РС“, бр. 41/09)
Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта (“Сл. гласник РС“, бр. 41/09)
Закон о средствима за заштиту биља (“Сл. гласник РС“, бр. 41/09)
Закон о генетички модификованим организмима (“Сл. гласник РС“, бр. 41/09)
У Одсеку фитосанитарне инспекције у Зрењанину запослен је један инспектор:

1. Милан Ружић ( канцеларија 35., тел. 023/582-050)

Ветеринарска инспекција
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ
Београд, Немањина 22-26
ОДСЕК ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Зрењанин, Трг слободе 10.
Контакт: тел/факс 023/564-603

– Надлежности ветеринарске инспекције:
– надзор у области здравствене заштите животиња;
– ветеринарска и санитарна контрола у производњи и у унутрашњем и спољном промету животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, семена за вештачко осемењавање, хране за животиње и компоненти за производњу хране за животиње;
– регистрација и контрола рада објеката за производњу намирница животињског порекла ( кланице, млекаре, прерада меда и сл. );
– контрола објеката за производњу хране за животиње;
– контрола нешкодљивог уклањања лешева и отпадака животињског порекла;
– контрола промета лекова и биолошких средстава у ветерини;
– надзор ветеринарских станица, амбуланти, института;


– Закони и прописи којима се уређује област ветеринарства:
– Закон о ветеринарству,
– Закон о заштити животиња од заразних болести које угрожавају целу земљу,
– Закон о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе,
– Закон о здравственом надзору над животним намирницама и предметима опште употребе
– Закон о безбедности хране

У Одсеку ветеринарске инспекције запослено је 7 инспектора:

Новак Ковачевић – шеф Одсека ветеринарске инспекције (тел/факс: 023/564-603)
Гордана Јовин
Дијана Бурсаћ Максић
Виорика Балош (за општину Житиште, тел. 023/821-340)
Оливија Келемен Новаковић (за општину Нови Бечеј, тел. 023/772-320)
Александар Тот

Инспекција рада
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Београд, Немањина 22-24
Инспекторат за рад
ОДСЕК ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА У ЗРЕЊАНИНУ
Зрењанин, Трг слободе 10.
Канцеларије бр: 40 и 41
Контакт: тел/факс 023/ 534-714
E-mail: zrenjanin.ir@minrzs.gov.rs


Надлежности инспекције рада:

надзор у области рада и радних односа;
надзор у облати безбедности и здравља на раду;
активности на сузбијању рада на црно;
активности на смањењу броја повреда повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације);
контрола услова рада и ризика по безбедност и здравље на раду;
увиђај смртних , тешких и колективних повреда на раду;
утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду пре почетка обављања делатности, као и друге послове одређене законом.

Закони и прописи којима се уређује област рада и радних односа:
Закон о раду
Закон о штрајку
Закон о приватним предузетницима
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености
Закон о безбедности и здрављу на раду
Закон о забрани пушења у затвореним просторијама
Закон о пензијском и инвалидском осигурању
Закон о прекршајима
Закон о евиденцијама у области рада
Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима
Разни правилници, општи и посебни колективни уговори и међународне конвенције.

У Одсеку инспекције рада запослено је 5 инспектора:

Катица Рацић – шефица одсека (канцеларија бр.40, тел. 023/534-714)
Биљана Међо – (канцеларија бр. 40)
Вера Лазаров (канцеларија бр. 40.)
Милан Секулић (канцеларија бр. 40.)

Tржишна инспекција
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

СЕКТОР ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Одељење Зрењанин
Зрењанин, Трг слободе 10.
Канцеларија број 38 и 39
Контакт: тел/факс: 023/564-584
Е-маил: trzisna.zrenjanin@mtt.gov.rs

Надлежности тржишне инспекције:

По службеној дужности обавља инспекцијски надзор у области:
заштите потрошача у трговини и услугама;
квалитета и безбедности непрехрамбених производа;
оглашавања производа и услуга;
примене етичких правила и услугама са циљем спречавања нелојалне конкуренције;
спречавање неовлашћене употребе заштићених спољних ознака производа и услуга;
преварне рекламе и копирања ознака производа;
контрола мерних јединица и цене производа;
утврђивање испуњености минимално-техничких и других прописаних услова за обављање делатности промета робе и вршења услуга, када је то услов за отпочињање обављања тих делатности.

У Одељењу тржишне инспекције запослено је 6 инспектора:

Јасминка Ракић, начелник Одељења тржишне инспекцијe ( канцеларија бр. 39, моб. 064/81-88-154)
Витомир Грбић (канцеларија бр. 39, тел/факс 564-584)
Милорад Нађалин (канцеларија бр. 38. )
Хајналка Миленковић
Јаков Кипић
Душко Маћош ( за општину Нови Бечеј, тел. 772-320 )

Одељење туристичке инспекције са седиштем у Зрењанину
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Београд, Булевар краља Александра 15.
Одељење туристичке инспекције са седиштем у Новом Саду
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10.

Надлежности туристичке инспекције:

1. врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа којима се уређује област туризма и угоститељства и предузимање прописаних мера у вршењу надзора;
2. инспекцијски надзор туристички инспектори врше по службеној дужности:
– у виду сталног надзора над радом правних и физичких лица која корисницима пружају услуге из области туризма и угоститељства и то: делатност путничких, одн. туристичких агенција, делатност туристичких водича и аниматора, услуге изнајмљивања возила, угоститељску делатност пружања услуга смештаја, исхране и пића у угоститељским објектима, наплата боравишне таксе и др.
– по пријавама грађана – корисника туристичких и угоститељских услуга које се односе на бесправан рад, неизвршење или неквалитетно извршење услуга и др. Пријаве грађана се примају путем телефона или у виду писмених представки. По пријавама се врши контрола комплетног пословања пријављеног субјекта, а не само предмета пријаве. О извршеној контроли и предузетим мерама подносилац пријаве се одмах обавештава, по правилу писаним путем.

Закони и прописи којима се уређује област туризма и угоститељства:

Закон о туризму,
Закон о јавним скијалиштима,
Закон о заштити потрошача,
Закон о приватним предузетницима,
Закон о оглашавању,
Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине,
Правилник о ближим условима опремања пословних просторија као и условима за лица која обављају послове туристичког посредовања,
Правилника о ближим условима и поступку за издавање и одузимање лиценце за обављање послова организовања туристичких путовања,
Правилник о разврставању, минималним условима и категоризацији угоститељских објеката и др.

Напомена: С обзиром да Средњобанатски управни округ у Зрењанину нема више туристичког инспектора обратите се Стручној служби Округа на тел. 023/530-295 или директно Одељењу у Новом Саду на тел. 021/520-922

Здравствена инспекција
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Београд, Немањина 22-26
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ИНСПЕКЦИЈУ
Здравствени инспектор за Средњобанатски управни округ
Зрењанин, Пупинова 14.
Контакт: тел/факс: 023/510-936

Надлежности здравствене инспекције:

инспекцијски здравствени надзор у вези са радом здравствених установа,
приватне праксе и других правних лица која обављају здравствену делатност;
надзор над законитошћу рада и над законитошћу аката;
решавање у управним стварима у првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима;
провера квалитета стручног рада здравствене службе;
оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе;
контрола извршења наложених мера, праћење квалитета здравствене заштите анализом извештаја о спољњој и унутрашњој провери квалитета стручног рада;
сарадња са другим државним органима и институцијама и друге послове из делокруга Одељења.
Закони и прописи којима се уређује област здравства:

Закон о здравственој заштити
Закон о здравственом осигурању
Закон о забрани пушења у затвореним просторијама
Закон о општем управном поступку

Здравствени инспектор за подручје Средњобанатског управног округа је:
1. Бранка Булатовић (тел. 023/510-936)

Школска управа
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Београд, Немањина 22-26
ШКОЛСКА УПРАВА
Зрењанин, Трг слободе 10.
Контакт: тел/факс 023/534-192, 510-547
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.“>suzrenjanin@mpn.gov.rs

Надлежности Школске управе:

Школска управа са седиштем у Зрењанину обавља послове на подручју ширем од подручја управног округа, и то за:
-Средњобанатски, Севернобанатски и Јужнобанатски управни округ.

У школској управи обављају се послови:

стручно-педагошки надзор у установама;
координирање стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, директора и секретара установа;
давање подршке развојном планирању, развоју предшколског, школског и васпитног програма и осигурању квалитета образовања;
учествовање у припремама плана развоја образозавања и васпитања за подручје за које је образована школска управа и праћење његовог остваривања;
одржавање и ажурирање базе података о образовању и васпитању и старање о несметаном протоку података у оквиру јединственог информационог система Министарства;
послови у вези са финансирањем индиректних корисника буџетских средстава за подручје за које је образована школска управа;
остваривање сарадње са локалном заједницом у вези са обезбеђивањем средстава из буџета намењених за стручно усавршавање запослених у установама и други послови у складу са законом.

Закони и прописи којима се уређује надлежност Школске управе:

Закон о основама система образовања и васпитања
Закон о средњој школи
Закон о уџбеницима и другим наставним средствима
Правилници за предшколско образовање
Правилници за основно образовање
Правилници за средње образовање

У Школској управи у Зрењанину запослено је 7 извршилаца:

Снежана Олушки Влачић – руководилац
Станиша Бањанин
Милутин Мицић
Светлана Кочиш
Татјана Михајлов
Гордана Николић (тел. 023/515-987)
Томислав Ћук

Санитарна инспекција
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16.
СЕКТОР ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР
– Одељење у Зрењанину –
Зрењанин, Народног фронта 2.
Контакт: тел/факс 023/535-821
маил: sanitarnazrenjanin@mts.rs

Области које подлежу санитарном надзору, у смислу Закона о санитарном надзору јесу:

1) област заштите становништва од заразних болести;
2) област здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе у производњи, промету и увозу;
3) област јавног снабдевања становништва водом за пиће.

Предмет надзора

Санитарни надзор, у областима које подлежу санитарном надзору, обухвата инспекцијски надзор:

1) објекта и његовог непосредног окружења;
2) унутрашњег простора и просторија у погледу њихове грађевинске целине, међусобне функционалне повезаности и хигијенског стања;
3) постројења, уређаја, намештаја, опреме и прибора;
4) сировина, полупроизвода и готових производа животних намирница и предмета опште употребе у производњи и промету, као и сировина, полупроизвода и готових производа животних намирница и предмета опште употребе који се увозе ради стављања у промет на домаћем тржишту или који се привремено увозе или извозе ради прераде, дораде и обраде;
5) лица запослених на одређеним пословима у објектима који подлежу санитарном надзору (у даљем тексту: запослена лица) и других лица која у складу са законом којим се уређује област заштите становништва од заразних болести, подлежу санитарном надзору и обавезним здравственим прегледима на прописан начин;
6) наменских превозних средстава и њихове опреме, у складу са законом.

Под наменским превозним средствима, утврђеним у ставу 1. тачка 6) овог члана, подразумевају се:
(1) средства за превоз животних намирница и предмета опште употребе;
(2) средства за превоз путника у јавном саобраћају;
(3) санитетска превозна средства, и
(4) превозна средства регистрована за пренос умрлих лица.

Објекти који подлежу санитарном надзору

Објекти који подлежу санитарном надзору, у смислу члана 7. став 1. тачка 1) Закона о санитарном надзору јесу објекти у којима се обавља:

1) здравствена делатност;
2) делатност производње и промета животних намирница и предмета опште употребе;
3) делатност јавног снабдевања становништва водом за пиће;
4) угоститељска делатност;
5) делатност пружања услуга одржавања хигијене, неге и улепшавања лица и тела и немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже;
6) делатност социјалне заштите;
7) васпитно-образовна делатност;
8) делатност културе, физичке културе, спорта и рекреације;
9) делатност јавног саобраћаја, и
10) други објекти одређени законом.

У Одељењу санитарне инспекције запослено је 8 инспектора:

Габриела Лоди, начелница санитарне инспекције ( тел/факс 023/535-821)
Милан Андријин
Биљана Бугарски
Весна Адамов
Љубица Вујчић
Јасмина Вујанов
Александра Витомир
Весна Ћупурдија

Инспекција заштите животне средине
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

– Сектор за инспекцијске послове
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
Подручна јединица Зрењанин
ИНСПЕКТОР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Зрењанин, Трг слободе 10.
Контакт: тел/факс 023/511-925
Е-mail: ljiljana.bajevic@vojvodina.gov.rs

Надлежности инспектора заштите животне средине:

инспекцијски надзор у свим областима заштите животне средине, осим у области опасних материја и очувања биодиверзитета на територији АП Војводине;
предузимање мера за отклањање незаконитости;
координирање активности у области унапређења мера заштите и отклањања последица удеса;
прикупљање података и научно-техничких информација које су од значаја за припремање мера превенције могућег удеса и отклањање његових последица и други послови прописани законом.

Закони и прописи којима се уређује област заштите животне средине и надлежност инспекције:

Закон о заштити животне средине
Закон о процени утицаја на животну средину
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину
Закон о поступању са отпадним материјама
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола
Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину

Инспектор заштите животне средине, самостални извршилац за Средњобанатски управни округ је:
1. Љиљана Бајевић ( тел/факс 023/511-925)

Оставите одговор