Начелник Средњобанатског управног округа

Решењем Владе Републике Србије, Предраг Рађеновић постављен је за начелника Средњобанатског управног округа, са седиштем у Зрењанину.

ПРЕДРАГ РАЂЕНОВИЋ

На дужност је ступио 31. јануара 2022. године. Влада Републике Србије му је указала поверење, те ће Предраг Рађеновић наредне честири године бити на функцији начелника Округа.

Предраг Рађеновић, рођен је 23. децембра 1968. године у Зрењанину. Основну школу завршио је у Крајишнику, а потом је гимназију завршио у Зрењанину. Дипломирао на Вишој школи за организацију и информатику у Новом Саду – инжењер организације. Положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Радио је као шеф рачуноводства ДТП „Тамиш“ у Сечњу (1995.-1997.године), потом као шеф месне канцеларије Матичар општинска управа општине Сечањ (1997.-2008.године), заменик председника општине Сечањ (2008.-2017.године) и председник општине Сечањ у периоду од 2017. до 2022. године.

Ожењен је и отац је троје деце.

Начелник управног округа:
– усклађује рад окружних подручних јединица и прати примену директива и инструкција које су им издате;
– прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе;
– прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад;
– прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка против њих;
– сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа;
– сарађује са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица и врши друге послове одређене законом.

Орган државне управе доставља начелнику управног округа директиве и инструкције које су издате окружним подручним јединицама и извод из плана рада органа државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице.
Нова законска решења предвиђају и постојање Савета управног округа, ради усклађивања рада органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа. Савет чине начелник управног округа и председници општина са подручја oкруга, чија је обавеза давање предлога за побољшање рада управног округа и окружних подручних јединица. Обавеза начелника је да предлоге Савета проследи министру надлежном за послове управе и руководиоцима органа државне управе који имају подручне јединице на подручју управног округа.
Делокруг, састав, начин рада и одлучивања Савета управног округа регулисан је Уредбом о начину рада Савета управног округа ( „Службени гласник РС„, број 15/06).

This Post Has One Comment

  1. Nikola Stanojević

    Dobar dan, napravili ste odličan i pregledan sajt. sve pohvale za promene i jednostavnost komunikacije sa građanima.

Оставите одговор