ИНСПЕКЦИЈЕ

Инспекције – Инспекцијске службе

На територији Средњобанатског управног округа функционишу окружне подручне јединице ( инспекције ) следећих министарстава и покрајинских секретаријата:

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
– Пољопривредна инспекција
– Фитосанитарна инспекција
– Ветеринарска инспекција

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
– Инспекција рада

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
– Тржишна инспекција
– Туристичка инспекција

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
–  Здравствена инспекција

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
–  Школска управа

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
–  Инспекција заштите животне средине

Инспекције – Инспекцијске службе

На територији Средњобанатског управног округа функционишу окружне подручне јединице ( инспекције ) следећих министарстава и покрајинских секретаријата:

1. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
–  Пољопривредна инспекција
–  Фитосанитарна инспекција
–  Ветеринарска инспекција

2. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
–  Инспекција рада

3. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
–  Тржишна инспекција
–  Туристичка инспекција

4. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
–  Здравствена инспекција

5. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
–  Школска управа

6. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
–  Санитарна инспекција

7. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
–  Инспекција заштите животне средине

Пољопривредна инспекција Фитосанитарна инспекција Ветеринарска инспекција Инспекција рада Тржишна инспекција Туристичка инспекција Здравствена инспекција Школска управа Санитарна инспекција Заштита животне средине Управна инспекција Пољопривредна инспекција

Сектор пољопривредне инспекције
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Београд, Немањина 22-26
СЕКТОР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
за Средњобанатски управни округ
Зрењанин, Трг слободе 10.
Контакт: тел/факс 023/530-662
Канцеларија бр. 35

Пољопривредна инспекција у Зрењанину има четири извршиоца, пољопривредних инспектора, распоређених у четири инспекцијска одељења:
1. Одељење за алкохол, алкохолна и безалкохолна пића
Инспектор: Весна Џонлага (канцеларија бр. 35. тел/факс 023/530-662)
2. Одељење за контролу квалитета пољопривредних и прехрамбених производа и контролу органске производње:
Инспектор: Јулка Секулић (канцеларија бр. 35, тел/факс 023/530-662)
3. Одељење за контролу исплате подстицајних средстава у пољопривреди и за сточарство:
Инспектор: Миле Војновић (канцеларија бр. 35, тел/факс 023/530-662)
4. Одељење за пољопривредно земљиште:
Инспектор: Миро Међо (канцеларија бр. 35, тел/факс 023/530-662)

Надлежности пољопривредне инспекције:
– контрола квалитета пољопривредних производа и прехрамбених производа;
– контрола вина, алкохолних и безалкохолних пића, воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних сокова у праху, минералних вода, етанола и др.
– инспекцијски надзор у области пољопривредног земљишта, заштита и коришћење пољопривредног земљишта, управљање земљиштем у државној својини
– контрола спровођења мера подстицаја за унапређење пољопривредне производње и
– други инспекцијски послови у складу са законом.

Закони и прописи којима се уређује област деловања пољопривредне инспекције:

Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла
Закон о заштити потрошача
Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености производа с прописаним захтевима
Закон о вину и ракији
Закон о пољопривредном земљишту
Закон о мерама за унапређење сточарства

Фитосанитарна инспекција

Фитосанитарна инспекција
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
Београд, Немањина 22-26
СЕКТОР ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Одсек у Зрењанину за Средњобанатски управни округ
Зрењанин, Трг слободе 10.
Канцеларија бр. 35
Контакт: тел/факс 023/582-050
E-mail: milan.ruzic@minpolj.gov.rs
Надлежности фитосанитарне инспекције:

надзор у области заштите биља од заразних болести и штеточина;
контрола средстава за заштиту и исхрану биља и ђубрива у производњи, унутрашњем и спољном промету;
контрола семена и садног материјала пољопривредног биља и генетски модификованих организама;
регистрација средстава за заштиту и исхрану биља и други послови одређени законом.
Закони и прописи којима се уређује област заштите биља:

Закон о заштити биља од болести и штеточина
Закон о семену
Закон о садном материјалу воћака, винове лозе и хмеља
Уредба о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија
Правилник о контроли семена…
Правилник о промету, увозу и узорковању пестицида
Правилник о промету, увозу и узорковању ђубрива
Закон о здрављу биља
Закон о безбедности хране (”Сл. Гласник РС”, бр. 41/09)
Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта (”Сл. гласник РС”, бр. 41/09)
Закон о средствима за заштиту биља (”Сл. гласник РС”, бр. 41/09)
Закон о генетички модификованим организмима (”Сл. гласник РС”, бр. 41/09)
У Одсеку фитосанитарне инспекције у Зрењанину запослен је један инспектор:

1. Милан Ружић ( канцеларија 35., тел. 023/582-050) milan.ruzic@minpolj.gov.rs

2. Перкић Слободан 

Ветеринарска инспекција

Ветеринарска инспекција
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ
Београд, Немањина 22-26
ОДСЕК ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Зрењанин, Трг слободе 10.
Контакт: тел/факс 023/564-603

– Надлежности ветеринарске инспекције:
– надзор у области здравствене заштите животиња;
– ветеринарска и санитарна контрола у производњи и у унутрашњем и спољном промету животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, семена за вештачко осемењавање, хране за животиње и компоненти за производњу хране за животиње;
– регистрација и контрола рада објеката за производњу намирница животињског порекла ( кланице, млекаре, прерада меда и сл. );
– контрола објеката за производњу хране за животиње;
– контрола нешкодљивог уклањања лешева и отпадака животињског порекла;
– контрола промета лекова и биолошких средстава у ветерини;
– надзор ветеринарских станица, амбуланти, института;

– Закони и прописи којима се уређује област ветеринарства:
– Закон о ветеринарству,
– Закон о заштити животиња од заразних болести које угрожавају целу земљу,
– Закон о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе,
– Закон о здравственом надзору над животним намирницама и предметима опште употребе
– Закон о безбедности хране

У Одсеку ветеринарске инспекције запослено је 7 инспектора:

Новак Ковачевић – шеф Одсека ветеринарске инспекције (тел/факс: 023/564-603)
Гордана Јовин
Дијана Бурсаћ Максић
Виорика Балош (за општину Житиште, тел. 023/821-340)
Оливија Келемен Новаковић (за општину Нови Бечеј, тел. 023/772-320)
Александар Тот

Ружин Душко

Соња Адамов

Инспекција рада

Инспекција рада
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Београд, Немањина 22-24
Инспекторат за рад
ОДСЕК ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА У ЗРЕЊАНИНУ
Зрењанин, Трг слободе 10.
Канцеларије бр: 40 и 41
Контакт: тел/факс 023/ 534-714
E-mail: zrenjanin.ir@minrzs.gov.rs

Надлежности инспекције рада:

надзор у области рада и радних односа;
надзор у облати безбедности и здравља на раду;
активности на сузбијању рада на црно;
активности на смањењу броја повреда повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације);
контрола услова рада и ризика по безбедност и здравље на раду;
увиђај смртних , тешких и колективних повреда на раду;
утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду пре почетка обављања делатности, као и друге послове одређене законом.

Закони и прописи којима се уређује област рада и радних односа:
Закон о раду
Закон о штрајку
Закон о приватним предузетницима
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености
Закон о безбедности и здрављу на раду
Закон о забрани пушења у затвореним просторијама
Закон о пензијском и инвалидском осигурању
Закон о прекршајима
Закон о евиденцијама у области рада
Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима
Разни правилници, општи и посебни колективни уговори и међународне конвенције.

У Одсеку инспекције рада запослено је 5 инспектора:

Катица Рацић – Координатор одсека (канцеларија бр.40, тел. 023/534-714)
Биљана Међо – (канцеларија бр. 40)
Вера Лазаров (канцеларија бр. 40.)
Лазар Попеску (канцеларија бр. 40.)

Тржишна инспекција

Tржишна инспекција
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

СЕКТОР ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Одељење Зрењанин
Зрењанин, Трг слободе 10.
Канцеларија број 38 и 39
Контакт: тел/факс: 023/564-584
Е-маил: trzisna.zrenjanin@mtt.gov.rs

Надлежности тржишне инспекције:

По службеној дужности обавља инспекцијски надзор у области:
заштите потрошача у трговини и услугама;
квалитета и безбедности непрехрамбених производа;
оглашавања производа и услуга;
примене етичких правила и услугама са циљем спречавања нелојалне конкуренције;
спречавање неовлашћене употребе заштићених спољних ознака производа и услуга;
преварне рекламе и копирања ознака производа;
контрола мерних јединица и цене производа;
утврђивање испуњености минимално-техничких и других прописаних услова за обављање делатности промета робе и вршења услуга, када је то услов за отпочињање обављања тих делатности.

У Одељењу тржишне инспекције запослено је 6 инспектора:

Јасминка Ракић, начелник Одељења тржишне инспекцијe ( канцеларија бр. 39, моб. 064/81-88-154)
Војин Команов (канцеларија бр. 39, тел/факс 564-584)
Милорад Нађалин (канцеларија бр. 38. )
Хајналка Миленковић
Јаков Кипић
Душко Маћош ( за општину Нови Бечеј, тел. 772-320 )

Туристичка инспекција

Одељење туристичке инспекције са седиштем у Зрењанину
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Београд, Булевар краља Александра 15.
Одељење туристичке инспекције са седиштем у Новом Саду
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10.

Надлежности туристичке инспекције:

1. врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа којима се уређује област туризма и угоститељства и предузимање прописаних мера у вршењу надзора;
2. инспекцијски надзор туристички инспектори врше по службеној дужности:
– у виду сталног надзора над радом правних и физичких лица која корисницима пружају услуге из области туризма и угоститељства и то: делатност путничких, одн. туристичких агенција, делатност туристичких водича и аниматора, услуге изнајмљивања возила, угоститељску делатност пружања услуга смештаја, исхране и пића у угоститељским објектима, наплата боравишне таксе и др.
– по пријавама грађана – корисника туристичких и угоститељских услуга које се односе на бесправан рад, неизвршење или неквалитетно извршење услуга и др. Пријаве грађана се примају путем телефона или у виду писмених представки. По пријавама се врши контрола комплетног пословања пријављеног субјекта, а не само предмета пријаве. О извршеној контроли и предузетим мерама подносилац пријаве се одмах обавештава, по правилу писаним путем.

Закони и прописи којима се уређује област туризма и угоститељства:

Закон о туризму,
Закон о јавним скијалиштима,
Закон о заштити потрошача,
Закон о приватним предузетницима,
Закон о оглашавању,
Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине,
Правилник о ближим условима опремања пословних просторија као и условима за лица која обављају послове туристичког посредовања,
Правилника о ближим условима и поступку за издавање и одузимање лиценце за обављање послова организовања туристичких путовања,
Правилник о разврставању, минималним условима и категоризацији угоститељских објеката и др.

Раде Којадиновић тел: 066 847 000 8

мејл rade.kojadinovic@mtt.gov.rs

Здравствена инспекција

Здравствена инспекција
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Београд, Немањина 22-26
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ИНСПЕКЦИЈУ
Здравствени инспектор за Средњобанатски управни округ
Зрењанин, Трг слободе 10.
Контакт: тел/факс: 023/510-936

Надлежности здравствене инспекције:

инспекцијски здравствени надзор у вези са радом здравствених установа,
приватне праксе и других правних лица која обављају здравствену делатност;
надзор над законитошћу рада и над законитошћу аката;
решавање у управним стварима у првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима;
провера квалитета стручног рада здравствене службе;
оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе;
контрола извршења наложених мера, праћење квалитета здравствене заштите анализом извештаја о спољњој и унутрашњој провери квалитета стручног рада;
сарадња са другим државним органима и институцијама и друге послове из делокруга Одељења.
Закони и прописи којима се уређује област здравства:

Закон о здравственој заштити
Закон о здравственом осигурању
Закон о забрани пушења у затвореним просторијама
Закон о општем управном поступку

Здравствени инспектор за подручје Средњобанатског управног округа је:
1. Бранка Булатовић (тел. 023/510-936)

Школска управа

Школска управа
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Београд, Немањина 22-26
ШКОЛСКА УПРАВА
Зрењанин, Културни центар Народне омладине.
Контакт: тел/факс 023/534-192, 510-547
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.”>suzrenjanin@mpn.gov.rs

Надлежности Школске управе:

Школска управа са седиштем у Зрењанину обавља послове на подручју ширем од подручја управног округа, и то за:
-Средњобанатски, Севернобанатски и Јужнобанатски управни округ.

У школској управи обављају се послови:

стручно-педагошки надзор у установама;
координирање стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, директора и секретара установа;
давање подршке развојном планирању, развоју предшколског, школског и васпитног програма и осигурању квалитета образовања;
учествовање у припремама плана развоја образозавања и васпитања за подручје за које је образована школска управа и праћење његовог остваривања;
одржавање и ажурирање базе података о образовању и васпитању и старање о несметаном протоку података у оквиру јединственог информационог система Министарства;
послови у вези са финансирањем индиректних корисника буџетских средстава за подручје за које је образована школска управа;
остваривање сарадње са локалном заједницом у вези са обезбеђивањем средстава из буџета намењених за стручно усавршавање запослених у установама и други послови у складу са законом.

Закони и прописи којима се уређује надлежност Школске управе:

Закон о основама система образовања и васпитања
Закон о средњој школи
Закон о уџбеницима и другим наставним средствима
Правилници за предшколско образовање
Правилници за основно образовање
Правилници за средње образовање

У Школској управи у Зрењанину запослено је 7 извршилаца:

Снежана Олушки Влачић – руководилац
Станиша Бањанин
Милутин Мицић
Светлана Кочиш
Татјана Михајлов
Гордана Николић (тел. 023/515-987)
Томислав Ћук

Санитарна инспекција

Санитарна инспекција
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16.
СЕКТОР ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР
– Одељење у Зрењанину –
Зрењанин, Народног фронта 2.
Контакт: тел/факс 023/535-821
маил: sanitarnazrenjanin@mts.rs

Области које подлежу санитарном надзору, у смислу Закона о санитарном надзору јесу:

1) област заштите становништва од заразних болести;
2) област здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе у производњи, промету и увозу;
3) област јавног снабдевања становништва водом за пиће.

Предмет надзора

Санитарни надзор, у областима које подлежу санитарном надзору, обухвата инспекцијски надзор:

1) објекта и његовог непосредног окружења;
2) унутрашњег простора и просторија у погледу њихове грађевинске целине, међусобне функционалне повезаности и хигијенског стања;
3) постројења, уређаја, намештаја, опреме и прибора;
4) сировина, полупроизвода и готових производа животних намирница и предмета опште употребе у производњи и промету, као и сировина, полупроизвода и готових производа животних намирница и предмета опште употребе који се увозе ради стављања у промет на домаћем тржишту или који се привремено увозе или извозе ради прераде, дораде и обраде;
5) лица запослених на одређеним пословима у објектима који подлежу санитарном надзору (у даљем тексту: запослена лица) и других лица која у складу са законом којим се уређује област заштите становништва од заразних болести, подлежу санитарном надзору и обавезним здравственим прегледима на прописан начин;
6) наменских превозних средстава и њихове опреме, у складу са законом.

Под наменским превозним средствима, утврђеним у ставу 1. тачка 6) овог члана, подразумевају се:
(1) средства за превоз животних намирница и предмета опште употребе;
(2) средства за превоз путника у јавном саобраћају;
(3) санитетска превозна средства, и
(4) превозна средства регистрована за пренос умрлих лица.

Објекти који подлежу санитарном надзору

Објекти који подлежу санитарном надзору, у смислу члана 7. став 1. тачка 1) Закона о санитарном надзору јесу објекти у којима се обавља:

1) здравствена делатност;
2) делатност производње и промета животних намирница и предмета опште употребе;
3) делатност јавног снабдевања становништва водом за пиће;
4) угоститељска делатност;
5) делатност пружања услуга одржавања хигијене, неге и улепшавања лица и тела и немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже;
6) делатност социјалне заштите;
7) васпитно-образовна делатност;
8) делатност културе, физичке културе, спорта и рекреације;
9) делатност јавног саобраћаја, и
10) други објекти одређени законом.

У Одељењу санитарне инспекције запослено је 8 инспектора:

Габриела Лоди, начелница одељења санитарне инспекције Зрењанин ( тел/факс 023/535-821)
Милан Андријин
Биљана Бугарски
Весна Адамов
Љубица Вујчић
Александра Витомир
Весна Ћупурдија

Заштита животне средине

Инспекција заштите животне средине
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

– Сектор за инспекцијске послове
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
Подручна јединица Зрењанин
ИНСПЕКТОР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Зрењанин, Трг слободе 10.
Контакт: тел/факс 023/511-925
Е-mail: ljiljana.bajevic@vojvodina.gov.rs

Надлежности инспектора заштите животне средине:

инспекцијски надзор у свим областима заштите животне средине, осим у области опасних материја и очувања биодиверзитета на територији АП Војводине;
предузимање мера за отклањање незаконитости;
координирање активности у области унапређења мера заштите и отклањања последица удеса;
прикупљање података и научно-техничких информација које су од значаја за припремање мера превенције могућег удеса и отклањање његових последица и други послови прописани законом.

Закони и прописи којима се уређује област заштите животне средине и надлежност инспекције:

Закон о заштити животне средине
Закон о процени утицаја на животну средину
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину
Закон о поступању са отпадним материјама
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола
Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину

Инспектор заштите животне средине, самостални извршилац за Средњобанатски управни округ је:
1. Љиљана Бајевић ( тел/факс 023/511-925)

Управна инспекција

УПРАВНА ИНСПЕКЦИЈА – МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Надлежност:

Управна инспекција је облик надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: државна управа; радни односи у државним органима и органима јединица локалне самоуправе; општи управни поступак и посебни управни поступци; изглед и употреба грба, заставе и химне Републике Србије; службена употреба језика и писама; печат државних и других органа; бирачки спискови и матичне књиге; политичке странке и удружења и слободан приступ информацијама од јавног значаја.

 

У обављању инспекцијског надзора над применом закона и других прописа о државним службеницима, управна инспекција у органима државне управе назире нарочито: усклађеност правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места са законом и другим прописима, усклађеност попуњавања радних места са правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и кадровским планом, законитост спровођења интерног и јавног конкурса, законитост распоређивања, премештаја, преузимања и напредовања државних службеника.

 

Управна инспекција обавља надзор и у службама Народне скупштине, органа чије чланове бира Народна скупштина, председника Републике и Владе и служби за заједничке послове републичких органа, службама Уставног суда, судова, јавних тужилаштава и јавних правобранилаштва, као и у органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе у вршењу поверених послова државне управе и других имаоца јавних овлашћења. Садржина надзора, границе и овлашћења у вршењу истих утврђени су Законом о управној инспекцији и посебним законима.

 

Поред обављања инспекцијског надзора, управни инспектор поступа по представкама грађана и правних лица на рад надзираних органа, уколико се представке тичу надлежности управне инспекције.

 

Седиште је у  Зрењанину Јеврејска 14

mail: milorad.mirkov@mduls.gov.rs

 

4 Comments

 1. Nisam dobio mail veterinarske inspekcije u Zrenjaninu, ali kao što mi je rečeno, svaka prepiska odavde će biti prosleđena onome kome je poruka upućena. Naime (ukratko), već dve god. koliko idem na novo radno mesto, viđam na jednom istom mestu u jednoj firmi u Zrenjaninu zavezanog psa koji uvek oskudeva u vodi i hrani, a da ne pričamo kad je poslednji put protegnuo noge. Voleo bih da se stane na put zlostavljanju životinja i nadam se da će te mi se obratiti na mail: branislavstojanovic@ymail.com i rešiti ovaj problem. Uputiću Vas koja je firma u pitanju i poslaću Vam sliku. Nadam se da postoje još dobrih ljudi i da se ovaj monstruozni čin “dobrih domaćina” biti zaustavljen i pravedno sankcionisan. Svako dobro.

 2. Kako se može zakazati prijem kod poljopreivredne inspekcije tj kod g-dina Miro Međe kada se na tel. 023 530-662 niko ne javlja_?
  Očekujem Vaš odgovor!

  Hvala!

 3. Порески инспектор није одрадио свој део посла за који уредно прима плату од државе. Пријављено је систематско кршење закона – утаја пореза. Власник пекаре Јабука – Неби Ченај – крши закон неиздавањем фискалног рачуна. Чак ни на захтев купца не издаје се фискални рачун, него нека ,,ПОРУЏБИНА“.
  Од пријаве је прошло више од 5 месеци. Пекара и даље ради, није била затворена ни један дан.
  Зашто инспектор није одрадио свој посао? Да је ушао НЕНАЈАВЉЕН, у било које доба дана, не би добио рачун, јер га никада ни не издају, чак ни на захтав купца.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

%d bloggers like this: