Одговори на ваша питања 2. страна

Одговори на ваша питања 2. СТРАНА

Поштовани суграђани. Ако сте нам писали и поставили питање, на овој страници ћете пронаћи одговор који ће вам, надамо се, помоћи у решавању вашег проблема. Хвала што имате поверења у нас и што заједно доприносимо бољем животу у нашем округу.
СРЕДЊОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

ДУГОВАЊЕ ПОСЛОДАВЦА : Дао сам отказ 05.03. да бих већ 08.03. почео са радом у другој фирми. Радна књизица ми је требала што пре…

ПИТАЊЕ:

Дао сам отказ 05.03. да бих већ 08.03. почео са радом у другој фирми. Радна књизица ми је требала што пре. Да бих добио р. књизицу морао сам да потписем ( СПОРАЗУМ О ПРЕСТАНКУ РАДНОГ ОДНОСА) да су ми исплаћене све зараде, сва потраживања и да се одричем свих потраживања од стране послодавца. Фебруарску плату сам требао да добијем око 15.03. (радници који су остали су онда и добили плату) уз обећање да ћу је добити само да потпишем горе наведени докуменат.
Послодавац ми је 26.03. уплатио за месец фебруар 2600дин. плату, на руке. Плата радника је око 18000 на рачун и на руке око 5000 (укупно 23000дин.). Једном годишње, 2 и 3 јануара имамо попис робе. Марта месеца нам јави да имамо “мањак”(у роби), овога пута око 87000дин. То јој је разлог за смањивање плате, отплаћујемо месецима. Толико робе, и у тој вредности, да стварно фали, сигурно би ми као радници приметили. Већи део “мањка” је од прочле године и већ смо га отплатили. Због “мањка” је моја фебруарска плата била 2600 динара.
После мог разговора са директорицом и претњом инспекцијом, речено ми је да не бринем да ће ми регулисати све уплате и да ће све бити у реду. 13.04.2010. директорица ми је рекла да уствари мањак није 87000дин. вец 40000.дин. и да је због тога моја плата јосш 5900дин преко рачуна и оних 2600дин. на црно (на руке). По директорициној “рачуници” моја фебруарска плата је 8500дин. са одбитком због “мањка” од 8000дин.( укупан дуг који сваки радник мора да отплаћује), скида ми одједном цео износ зато сто сам дао отказ ( укупно 16500дин). Радницима који су остали, одбија од плате месећчо мању суму ( нико од њих не зна колико) и добили су плату око 16500дин?!
Верујем да уплате преко рачуна није проблем проверити с обзиром да је фирма отворила рачуне радницима у комерцијалној банци.
Годишњи одмор је сваке године био 10 радних дана лети и 5 дана зими, за инспекцију сам имао потписано решење о одмору од 24 или 25 радних дана (не сећам се најбоље) и више плаћеним празничним радним даном, наравно, нити је мој годишњи одмор био 25 радних дана нити сам био више плаћен за рад празничним данима.
Код тог послодавца сам радио око седам година, никада нисам био на боловању, никада нисам каснио на посао, озбиљно сам приступао сваком послу.
Каква су моја права и да ли могу несто да урадим да би их остварио? Конкретно, мислим на дуговања послодавца, односно на моја потраживања. Да ли је могућа таква бахатост и да ли им стварно нико ништа не може? Унапред Вам хвала.

ОДГОВОР:

У Вашој представци наводите да сте дали отказ послодавцу дана 05.03. вероватно 2010.године, с тим да се отказ послодавцу мора доставити у писаном облику, најмање 15 дана пре дана који сте навели као дан престанка радног односа, а у смислу члана 178. Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/05, 61/05 и 54/09), о чему се у представци нисте изјаснили.
Споразумни престанак радног односа је други основ престанка радног односа и регулисан је у члану 177. наведеног Закона. Он претпоставља постојање сагласности воља запосленог и послодавца у вези престанка радног односа. Уколико је било мањкавости у Вашој вољи (принуда, заблуда), Ви можете тражити поништај оваквог споразума, у судском поступку.
Ради враћања радне књижице, коју је послодавац, сагласно члану 204. став 4. Закона о раду био дужан да Вам врати на дан престанка радног односа, могли сте се обратити надлежној инспекцији рада, која би решењем донетим у смислу члана 269. Закона о раду, наложила послодавцу враћање Ваше уредно попуњене радне књижице.
Уколико имате сазнање да Ваш бивши послодавац исплаћује запосленима део зараде „на руке“, о томе можете обавестити Министарство финансија – Пореску управу, ради предузимања мера из надлежности исте.
Сваки запослени има право на исплату одговарајуће зараде утврђене у складу са Законом о раду, општим актом послодавца и уговором о раду.
Припадајућа зарада може бити умањена по основу накнаде штете за коју се утврди да је запослени одговоран, у смислу члана 163. Закона о раду, ако запослени у том смислу да своју сагласност, а у смислу члана 123. наведеног Закона.
Постојање штете, њену висину, околности под којима је настала, ко је штету проузроковао и како се накнађује – утврђује послодавац, у складу са општим актом, односно уговором о раду. Ако запослени не прихватају да надокнаде штету, поступак за накнаду штете се води пред судом.
У складу са чланом 163. Закона о раду, запослени је одговоран за штету коју је на раду или у вези с радом, намерно или крајњом непажњом, проузроковао послодавцу, у складу са законом. Ако штету проузрокује више запослених, сваки запослени је одговоран за део штете коју је проузроковао. Принцип подељене одговорности ће се применити у случају да се тај део штете не може утврдити за сваког запосленог појединачно, те се сматра да су сви запослени подједнако одговорни и штету накнађују у једнаким деловима. Ако је више запослених проузроковало штету кривичним делом са умишљајем, за штету одговарају солидарно.

Што се тиче дела Ваше представке која се односи на коришћење годишњег одмора, наведено право запосленог се утврђује решењем, те уколико запослени против овог решења не покрене судски спор, уколико сматра да му је истим повређено наведено право из радног односа у неком сегменту, а у смислу члана 195. Закона о раду, у року од 90 дана од дана достављања решења или од дана сазнања за повреду права из радног односа, тада наступа преклузија – застара за заштиту истог.
Као неспорно наводите да Вам је радни однос код бившег послодавца престао.
Сходно одредби члана 2. Закона о раду, одредбе овог закона примењују се на запослене који раде на територији Републике Србије, код домаћег или страног правног, односно физичког лица. Сходно одредби члана 268. Закона о раду, надзор над применом одредаба овог закона, других прописа о радним односима, општих аката и уоговора о раду, којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених врши инспекција рада.
Сходно наведеном, да би инспекција рада била стварно надлежна за поступање по захтеву странке, у циљу заштите њених права из радног односа, неопходно је да се подносилац захтева налази у статусу запосленог код послодавца.
У одредби члана 22. став 3. Закона о уређењу судова („Сл.гласник РС“, бр.116/08 и 104/09), утврђено је да основни суд у првом степену суди, између осталог, у споровима поводом остваривања права, обавеза и одговорности запослених из радног односа.
Сходно наведеном, за заштиту права из радног односа, након престанка радног односа код послодавца, можете се обратити тужбом надлежном основном суду.
Препорука је да обавестите надлежну инспекцију рада о називу Вашег бившег послодавца, да би се код истог извршио редован надзор из области радних односа и безбедности и здравља на раду.

Ово је упит електронске поште преко нашег сајта од:
Срђан vroom@ptt.rs

ИЗБОР ПО КОНКУРСУ: Постовани, Да ли је по закону да се прими у радни однос нестручно лице,под изговором да се не мења професор пред крај школске године?…

ПИТАЊЕ:

Постовани, Да ли је по закону да се прими у радни однос нестручно лице,под изговором да се не мења професор пред крај школске године? Иначе поред те особе ,на конкурс сам се ја пријавила,и иако испуњавам све услове ,иако сам послала сву документацију благовремено и просла тест, нисам примљена.Да ли бисте ми могли рећи коме да се обратим уколико ми школски одбор не одговори?
С поштовањем

ОДГОВОР:

За заштиту својих права морате се обратити Секретаријату за послове друствених делатности града Зрењанина просветној инспекцији у чијој је надлежности питње које сте нам поставили.

Ово је упит електронске поште преко нашег сајта од:
Снежaна snezanasmc@yahoo,it

ТАКМИЧЕЊЕ ОРКЕСТАРА ОСНОВНИХ ШКОЛА: Потребне су ми информације такмичења оркестара основних школа наст.муз.културе…

ПИТАЊЕ:

Потребне су ми информације такмичења оркестара основних школа
наст.муз.културе у основној сколи Радоје Домановић- Параћин

ОДГОВОР:

За детаљније информације о такмичењу оркестара основних школа можете добити ако посетите сајт Музичке школе Вршац muzskola@hemo.net пошто Школска управа Зрењанин није укључена у организацију такмичења.

Ово је упит електронске поште преко нашег сајта од:
Славољуб borsini01@gmail.com

РИЗИК НА РАДНОМ МЕСТУ: Молим Вас да ми одговорите да ли је и уколико јесте ризично радно место у хемијској лабораторији пошто ми немамо…

ПИТАЊЕ:

Молим Вас да ми одговорите да ли је и уколико јесте ризично радно место у хемијској лабораторији пошто ми немамо још увек процене радних места по том новом закону. Хвала

ОДГОВОР:

Поводом Вашег питања да ли је и уколико јесте ризично радно место у хемијској лабараторији код послодавца код кога није донет акт о процени ризика,упућујете се да наведено питање можете поставити Управи за безбедност и здравље на раду,Београд ул. Теразије бр.41 која је овлашћена да даје мишљења за примену прописа у области безбедности и здравља на раду, а у складу са чланом 60. Закона о безбедности и здрављу на раду(“ Службени гласник,РС“,бр.101/05).
Инспекција рада врши надзор над применом одредаба наведеног Закона, као и прописа донетих на основу истог,те се инспекцији рада можете писменом представком обратити са утврђењем неправилности у примени истих, а ради вршења инспекцијског надзора код одређеног послодавца и предузимање мера у границама овлашћења инспекције рада.

Ово је упит електронске поште преко нашег сајта од:
Ивана Рајлић jocaduki@sbb.rs

ФУНКЦИЈА ДИРЕКТОРА: запослени Луxол-а су неколико пута послали захтев за излазак инспекције рада, из разлога што директор не исплаћује зараде….

ПИТАЊЕ:

Поштовани,
запослени Луxол-а су неколико пута послали захтев за излазак инспекције рада, из разлога што директор не исплаћује зараде. Инспекција рада је то констатовала и решењима наложила да послодавац има обавезу да измири дуговања према запосленима, што исти то није спровео у пракси. И тако од пријаве до пријаве. Интересује ме зашто директор фирме Владимир Златановић, због несавесног односа према запосленима није кажњен забраном вршења функције директора? Напомињем да је 2007.год. тадашњи директор Луxол-а због истог проблема био кажњен на горе изнети начин.

ОДГОВОР:

Министарство рада и социјалне политике,Инспекторат за рад,Одељење инспекције рад у Зрењанину за Средњобанатски округ,у више наврата је вршило путем републичких инспектора за рад инспекцијске надзоре у АД“Лухол“Зрењанин по захтеву запослених или по службеној дужности,над применом одредаба Закона о раду и одредаба Закона о безбедности и здравља на раду,након којих су у одређеним случајевима,кад је за то било правног основа,против АД“Лухол“ Зрењанин,као правног лица и директора истог,као одговорног лица у правном лицу, од стране инспектора за рад подношени и захтеви за покретање прекршајног поступка.
У складу са чланом 273 ,Закона о раду, уколико се у прекршајном поступку утврди постојање одговорности за учињени прекршај и поред новчане казне,извршиоцу прекршаја ,послодавцу,се може од стране прекршајног Суда изрећи и заштитна мера – забрана вршења делатности у случају да се извршењем прекршаја из наведеног члана Закона о раду нанесе материјална штета запосленом или другом физичком или правном лицу.
Да ли ће наведена мера бити изречена не зависи од инспектора рада, већ зависи од исхода прекршајног поступка кога води надлежни прекршајни Суд.
Заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове није утврђена као могућност у одредбама Закона о раду.

Ово је упит електронске поште преко нашег сајта од:
Оливера olivera69@sbb.rs

ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ: Дана 17.02.2010. затражио сам раскид уговора са послодавцем. Приликом потписивања уговора послодавац је инсистирао да потпишем и бланко отказ….

ПИТАЊЕ:

Дана 17.02.2010. затражио сам раскид уговора са послодавцем. Приликом потписивања уговора послодавац је инсистирао да потпишем и бланко отказ. Од 17.02.2010. до данас 08.03.2010. три пута сам питао послодавца да узмем своју радну књижицу и фотокопије документације о одјави. још увек нисам добио одговор, а поготово документацију. Радна књижица и документација су ми потребни како бих потписао нови уговор са новим послодавцем. Сада смо мој нови послодавац и ја у проблему рокова за пријаву радника. Мој нови послодавац жели да потписемо уговор са 22.02.2010. Каква су моја права и желите ли да ми помогнете у њиховом остваривању.

ОДГОВОР:

Одредбом члана 26. став4.Закона о раду („Сл.гласник РС“,БР 24/05,61/05 И 54/09),утврђено је да послодавац не може да условљава заснивање радног односа претходним давањем изјаве о отказу Уговора о раду од стране кандидата.
Уколико сте Ви послодавцу отказали уговор о раду. у смислу одредбе члана 178 ,Закона о раду, радни однос Вам треба да престане закључно са датумом наведеним у Вашој изјави о престанку радног односа,а послодавац је дужан да Вам врати уредно попуњену радну књижицу на дан престанка радног односа,сагласно члану 204.ст4 Закона о раду.Такође сагласно одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању(„Сл.гласник“бр 34/03,64/04,84/04,85/05,101/05,63/06,5/09 и 107/09) и Закона о здравственом осигурању(„Сл.гласник РС“,бр 107/05 ,109/05 и 106/06) послодавац је дужан да Вас одјави са обавезног социјалног осигурања у року од осам дана од дана престанка радног односа.
Уколико послодавац то није учинио можете се за заштиту обратити Министарству рада и социјалне политике,Инспекторату за рад,Одељењу инспекције рада у Зрењанину(адреса:Зрењанин,Трг Слободе 10,соба 40, тел:023/534-714) уз навођење вашег имена и адресе и имена Вашег послодавца.

Ово је упит електронске поште преко нашег сајта од:
Зоран Изгарјан izgee@sbb.rs

НАКНАДА ЗА ПРЕВОЗ: послодавац ми већ 20 месеци односно од заснивања радног односа не исплаћује накнаду за превоз. У уговору о раду који је типски купљен у књижари….

ПИТАЊЕ:

Поштовани,

послодавац ми већ 20 месеци односно од заснивања радног односа не исплаћује накнаду за превоз. У уговору о раду који је типски купљен у књижари пише у једном ставу да запослени има право на накнаду превоза у висини па је остављено празно место које у мом уговору није попуњено. Читајући закон ја схватам да имам то право ал ме брине што у уговору о раду није попуњено то место. Унапред захвалан на одговору.

 

ОДГОВОР:

У одредби члана 118 став 1. тачка 1.Закона о раду(„Сл.гласник РС“бр24/05,62/05 и 54/09), утврђено је да запослени има право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада, у висини  цене превозне карте у јавном саобраћају, у складу са општим актом и уговором о раду.Општим актом или уговором о раду може се утврдити  до које  удаљености се обезбеђује накнада ових трошкова, да ли је то цена аутобуса или воза.Запослени који живи у близини седишта послодавца ,тако да нема потребу коришћења превоза на одлазак и долазак са посла,по правилу нема  право на накнаду трошкова по овом основу,јер и нема трошкова.
    Послодавац може запосленом да купи месечну претплатну карту,да обезбеди сопствени превоз, исплати накнаду превоза у новцу у висини цене превозне карте у јавном саобраћају или на други начин обезбеди превоз за долазак на рад и одлазак са рада,
   У сваком случају, наведено право запосленог мора бити утврђено општим актом и уговором о раду.
   Уколико то није случај,запослени се може за заштиту обратити Министарству рада и социјалне политике,Инспекторату за рад, надлежној служби и инспекцији рада на територији Управног округа на којој се налази седиште тог послодавца,која ће наложити послодавцу да наведено право запосленог утврди општим актом ( Колективним уговором код послодавца или Правилником о раду , у складу са чланом 3. Закона о раду),као и уговором о раду.

 

Ово је упит електронске поште преко нашег сајта од:
Зоран Изгарјан izgee@sbb.rs

ПРОМЕНА РАДНОГ МЕСТА: Већ 3 године имам проблем за промену радног места . Послодавци ми не дају кажу да нема адекватности….

ПИТАЊЕ:

Већ 3 године имам проблем за промену радног места . Послодавци ми не дају кажу да нема адекватности . Како и на који начин инспекција ми може помоћи. Молим одговор.

ОДГОВОР:

Поводом вашег захтева послатом електронском поштом обавештавамо вас о следећем : Сходно одредби чл.171. Закона о раду (СЛ.гласникРС бр.24/05, 61/05. 51/09). послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова.између осталог. и ради премештаја на други одговарајући посао.због потребе процеса и организације рада.Сходно наведеној одредби,потребу процеса и ограничење рада цени сам послодавац те одлучује да ли ће запосленог преместити на неки други одговарајући посао.
Из вашег дописа се не може закључити који је разлог због кога сматрате да треба да будете премештени на . друге послове ,да ли је то инвалидност ,односно утврђена измењена радна способност или опасност од настанка инвалидности утврђена решењем РФ ПИО или оцена Службе медицине рада да не можете да обављате одређене послове,након изврсеног периодичног лекарског прегледа (уколико обављате послове са повецаним ризиком) или је неки други разлог.
Неопходно је да допуните захтев навођењем горе наведених чињеница. те уколико желите да инспекција рада у Зрењанину изврши инспекцијски надзор код Вашег послодавца. кога цете именовати у Вашем захтеву. у том смислу се можете обратити Одељењу инспекције рада у Зрењанину писменим поднеском на адресу Зрењанин, Трг Слободе бр.10 или на имаил зрењанин.ир@минрзс.гов.рс

Ово је упит електронске поште преко нашег сајта од:
Ивана ikavelic@gmail.com

ОПРЕМА У КУХИЊИ ЗА ОТВАРАЊЕ КАФАНЕ: Шта је потребно од опреме у кухињи за отварање кафане ?

ПИТАЊЕ:

Шта је потребно од опреме у кухињи за отварање кафане ?

ОДГОВОР:

Правилник о разврставању,минималним условима и категоризацији угоститељских објеката (сл.гласник Рс 69/74.3/95 31/05) регулише разврставање угоститељских објеката по врстама услуга које пружају и прописује минималне услове у погледу уградње уређења и опремања угоститељских објеката.
Чланом 10 наведеног Правилника прецизирано је да је кафана објекат у коме се услужују пића.напици.претежно једноставна јела(све врсте доручака,сухомеснати производи.мала готова јела и сл) и једноставне посластице.
Поред општих услова које морају испуњавати угоститељски објекти који су регулисани општим условима у Правилнику мишљења смо да у зависности од јела која се припремају у угоститељском објекту врсте кафана мора имати најмање просторију за припремање јела с одговарајућим термичким и расхладним уређајима за хигијенско чување намирница и хране. радним површинама и одвојеним судоперама за прање намирница и посуђа.

Ово је упит електронске поште преко нашег сајта од:
Бојан Бошковић boskovic@jotel.co.yu

ЦЕНА ВРТИЋА: Како је могуЋе да предшколска установа повећа цену вртића, када је законом о основама система образовања и васпитања…

ПИТАЊЕ:

Како је могуЋе да предшколска установа повећа цену вртића, када је законом о основама система образовања и васпитања , чланом 159 регулисано да локална самоуправа регулише 80% од економске цене по детету. У Зрењанину родитељи плаћају 45% од економске цене вртића .Срдачан поздрав

ОДГОВОР:

Обавештавамо Вас да постављено питање није у надлежности Школске управе, за потупуну информацију на Ваше питање морате се обратити Секретаријату за послове из области друштвених делатности града Зрењанина који је надлежан да Вам пружи информацију коју сте тражили. Обавештавамо Вас да постављено питање није у надлежности Школске управе, за потупуну информацију на Ваше питање морате се обратити Секретаријату за послове из области друштвених делатности града Зрењанина који је надлежан да Вам пружи информацију коју сте тражили.

Ово је упит електронске поште преко нашег сајта од:
Бојан Бошковић boskovic@jotel.co.yu

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛАГАЊЕ САНИТАРНОГ МИНИМУМА: Како је могуЋе да предшколска установа повећа цену вртића, када је законом о основама система образовања и васпитања…

ПИТАЊЕ:

Поштовани,
желео бих овим путем да Вас питам која је процедура за полагање санитарног минимума за рад у прехранбеним установама? И где бих могао да се информишем на интернету о томе?
Унапред хвала

ОДГОВОР:

Информишемо вас да је стицање основних знања о хигијени хране и о личној хигијени (хигијенски минимум) регулисан Правилником о начину стицања основних знања о хигијени намирница и о личној хигијени (Сл.гласник РС бр.45/97,52/97,60/01.63/06).Поступак за обуку и полагање по захтевима од 10.6.2009 године санитарни инспектори одељења у Зрењанину спроводе у складу са надлежношћу из члана 12 став1 тачка 5 Закона о безбедности хране (Сл. гласник РС бр125/04).С обзиром да се ваше питање односи на лица за рад у прехрамбеним установама битно је да се обратите санитарној инспекцији ради давања ближих података о врсти хране која се прерађује или ставља у промет у тим прехрамбеним објектима како бисте добили прецизну информацију и како би били упућени на даље поступање. Телефони санитарне инспекцује су, 023/535-821,566-020 лок 190

Ово је упит електронске поште преко нашег сајта

Уколико нисте на овим странама пронашли питање и одговор који решава и Ваш проблем, контактирајте нас путем форме, електронском поштом, писмом или дођите до нас да поразговарамо.

Ваш СРЕДЊОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ – Зрењанин.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *