СТРУЧНА СЛУЖБА

СТРУЧНА СЛУЖБА СРЕДЊОБАНAТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Организацију Управног округа чине Стручна служба и начелник Управног округа. Стручном службом Средњобанског управног округа руководи начелник Предраг Рађеновић.

 

Стручна служба је задужена за стручну и техничку потпору начелнику Управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе.

 

У оквиру Стручне службе образована је ужа унутрашња јединица – Одсек за опште послове, којим руководи шеф Одсека.

logo sbuo blanke png

У Стручној служби обављају се послови који се односе на:

 • пружање стручне и техничке потпоре начелнику Управног округа и обављање послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа;
 • остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе;
 • пружање стручне и административно-техничке подршке Савету управног округа;
 • послови којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја;
 • управне послове у вези заснивања и престанка радног односа и остваривања права из радног односа државних службеника и намештеника;
 • послови оцењивања државних службеника;
 • планирање извршења буџета и квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника и осталих запослених;
 • састављање анализа, извештаја и информација;
 • послови јавних набавки, чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара;
 • канцеларијске послове, као што су : пријем и отпрема поште и поднесака упућених инспекцијским службама са територије управног округа, вођење скраћеног деловодника и осталих аката ппо Уредби о канцеларијском пословању, вођење, евидентирање и здруживање предмета и обавештавање странака о кретању предмета.
 • Стручна служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и за грађане, физичка и правна лица.

Странке се могу обраћати путем разних поднесака које предају на писарници где се евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно начелнику управног округа и инспекцијама. У писарници се евидентирају сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица.

Стручна служба Средњобанатског управног округа

дипломирани економиста, распоређена на радном месту шеф одсека под редним бројем 4 у Правилнику о унутрасњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Средњобанатског управног округа почев од 1. октобра 2023. године.
На пословима у Средњобанатском управном округу ради од 1. априла 1995. године.

Канцеларија бр. 11
Контакт: тел. 023/515-970

E-mail: dana.petrov@srednjobanatski.okrug.gov.rs

Радно место је НЕПОПУЊЕНО

Стручни финансијски радник, распоређена на радном месту за обраду финансијске документације, у звању референта.
На пословима у Средњобанатском управном округу ради од 16. јуна 1992. године.

Канцеларија бр. 11
Контакт: тел. 023/515-970

E-mail: ankica.dekanj@srednjobanatski.okrug.gov.rs

Мастер менаџер. Распоређен на радно место за канцеларијске послове референт под редним бројем 8 у Правилнику о унутрашњем уређењу систематизацији радних места у стручној служби Средњобанатског управног округа ,почев од 1. октобра 2023. године.
На пословима у Средњобанатском управном округу ради од 1. августа 1998. године.

Канцеларија бр. 12
E-maii: slavko.tamburic@srednjobanatski.okrug.gov.rs

Контакт: тел. 023/566-020

Дактилограф I класе, распоређена на радном месту оператер-дактилограф.
На пословима у Средњобанатском управном округу ради од 16. јуна 1992. године.

Канцеларија бр. 72

Контакт: тел. 023/566-020 лок. 241

Дипломирани економиста, распоређена на радном месту
пословног секретара.

Канцеларија бр. 30

Контакт: тел. 023/536-593
факс 023/566-007

Радно место за финансијско материјалне послове под редним бројем 6 у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Средњобанатског управног округа је непопуњено

Радно место возача под редним бројем 3 у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Средњобанатског управног округа је непопуњено

Дeлокруг послова стручне службе управног округа

У Стручној служби обављају се послови који се односе на:

 • остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе;
 • стручну и техничку потпору начелнику Управног округа и обављање послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа државне управе и подручним јединицама с подручјем ширим или ужим од подручја Управног округа;
 • пружање стручне и администартивно-техничке подршке Савету управног округа;
 • израду предлога првостепених и других аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и израду уговора о раду и других аката у вези са радноправним статусом намештеника;
 • доступност информацијама од јавног значаја;
 • анализе радних места;
 • реформу државе и развоја кадрова;
 • оцењивање државних службеника;
 • планирање извршења буџета и квота, израду захтева за промену у апропријацији и промени квота, израду захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника и осталих запослених;
 • састављање анализа, извештаја  и информација;
 • набавку, чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара;
 • пријем, евидентирање, здруживање, развођење, архивирање и експедицију предмета;
 • дактилографске послове и послове умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора и друге послове од значаја за рад Управног округа.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *