СТРУЧНА СЛУЖБА

СТРУЧНА СЛУЖБА СРЕДЊОБАНAТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Организацију Управног округа чине Стручна служба и начелник Управног округа. Стручном службом Средњобанског управног округа руководи начелник Предраг Рађеновић.

 

Стручна служба је задужена за стручну и техничку потпору начелнику Управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе. У оквиру Стручне службе образована је ужа унутрашња јединица – Одсек за опште послове, којим руководи шеф Одсека.

logo sbuo blanke png

У Стручној служби обављају се послови који се односе на:

 • пружање стручне и техничке потпоре начелнику Управног округа и обављање послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа;
 • остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе;
 • пружање стручне и административно-техничке подршке Савету управног округа;
 • послови којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја;
 • управне послове у вези заснивања и престанка радног односа и остваривања права из радног односа државних службеника и намештеника;
 • послови оцењивања државних службеника;
 • планирање извршења буџета и квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника и осталих запослених;
 • састављање анализа, извештаја и информација;
 • послови јавних набавки, чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара;
 • канцеларијске послове, као што су : пријем и отпрема поште и поднесака упућених инспекцијским службама са територије управног округа, вођење скраћеног деловодника и осталих аката ппо Уредби о канцеларијском пословању, вођење, евидентирање и здруживање предмета и обавештавање странака о кретању предмета.
 • Стручна служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и за грађане, физичка и правна лица.

Странке се могу обраћати путем разних поднесака које предају на писарници где се евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно начелнику управног округа и инспекцијама. У писарници се евидентирају сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица.

шеф Одсека за опште послове

Расписан конкурс…

ГОРАН ЈОВАНОВИЋ - саветник за правне послове

дипломирани правник, распоређен на радном месту за правне послове, у звању саветника. На пословима у Средњобанатском управном округу ради од 10. септембра 2001. године. Канцеларија бр. 11 Контакт: тел/факс 023/530-295 E-mail: goran.jovanovic@srednjobanatski.okrug.gov.rs

ДАНИЦА ПЕТРОВ - саветник за финансијско-материјалне послове

дипломирани економиста, распоређена на радном месту за финансијско-материјалне послове, у звању саветника. На пословима у Средњобанатском управном округу ради од 1. априла 1995. године. Канцеларија бр. 11 Контакт: тел. 023/515-970 E-mail: dana.petrov@srednjobanatski.okrug.gov.rs

АНКИЦА ДЕКАЊ - референт за обраду финансијске документације

стручни финансијски радник, распоређена на радном месту за обраду финансијске документације, у звању референта. На пословима у Средњобанатском управном округу ради од 16. јуна 1992. године. Канцеларија бр. 11 Контакт: тел. 023/515-970 E-mail: ankica.dekanj@srednjobanatski.okrug.gov.rs

ВЕСНА СТОЈАНЧЕВ - референт за канцеларијске послове

стручни радник-књиговођа, распоређена на радном месту оператера за канцеларијске послове, у звању референта. На пословима у Средњобанатском управном округу ради од 16. јуна 1992. године. Канцеларија бр. 12 Контакт: тел. 023/566-020 лок. 113 E-mail: vesna.stojancev@srednjobanatski.okrug.gov.rs

АЛЖБЕТА МИТРОВИЋ - оператер-дактилограф

дактилограф I класе, распоређена на радном месту оператер-дактилограф. На пословима у Средњобанатском управном округу ради од 16. јуна 1992. године. Канцеларија бр. 72 Контакт: тел. 023/566-020 лок. 241

СЛАВКО ТАМБУРИЋ - возач

механичар компресорских расхладних уређаја и клима уређаја, распоређен на радно место возача. На пословима у Средњобанатском управном округу ради од 1. августа 1998. године. Канцеларија бр. 30 Контакт: тел. 023/536-593

ЈЕЛЕНА СРДАНОВ - пословни секретар

Дипломирани економиста, распоређена на радном месту пословног секретара.  Канцеларија бр. 30 Контакт: тел. 023/536-593 факс 023/566-007

Дeлокруг послова стручне службе управног округа

У Стручној служби обављају се послови који се односе на:

 • остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе;
 • стручну и техничку потпору начелнику Управног округа и обављање послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа државне управе и подручним јединицама с подручјем ширим или ужим од подручја Управног округа;
 • пружање стручне и администартивно-техничке подршке Савету управног округа;
 • израду предлога првостепених и других аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и израду уговора о раду и других аката у вези са радноправним статусом намештеника;
 • доступност информацијама од јавног значаја;
 • анализе радних места;
 • реформу државе и развоја кадрова;
 • оцењивање државних службеника;
 • планирање извршења буџета и квота, израду захтева за промену у апропријацији и промени квота, израду захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника и осталих запослених;
 • састављање анализа, извештаја  и информација;
 • набавку, чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара;
 • пријем, евидентирање, здруживање, развођење, архивирање и експедицију предмета;
 • дактилографске послове и послове умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора и друге послове од значаја за рад Управног округа.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

%d bloggers like this: