СТРУЧНА СЛУЖБА СРЕДЊОБАНаТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

У управном округу постоји Стручна служба управног округа, задужена за стручну и техничку потпору начелнику управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе.

Стручном службом руководи начелник управног округа, који одлучује и о правима и дужностима запослених у стручној служби.

Надзор над радом стручне службе управног округа врши МИНИСТРАСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ.

На стручну службу управног округа примењују се прописи о државној управи:

У стручној служби Средњобанатског управног округа запослено је 8 извршилаца, пет државних службеника и три намештеника:

Расписан конкурс…

ГОРАН JOBAНОВИЋ
дипломирани правник, распоређен на радном месту за правне послове, у звању саветника.
На пословима у Средњобанатском управном округу ради од 10. септембра 2001. године.

Канцеларија бр. 11
Контакт: тел/факс 023/530-295

E-mail: goran.jovanovic@srednjobanatski.okrug.gov.rs

ДАНИЦА ПЕТРОВ
дипломирани економиста, распоређена на радном месту за финансијско-материјалне послове, у звању саветника.
На пословима у Средњобанатском управном округу ради од 1. априла 1995. године.

Канцеларија бр. 11
Контакт: тел. 023/515-970

E-mail: dana.petrov@srednjobanatski.okrug.gov.rs

АНКИЦА ДЕКАЊ
стручни финансијски радник, распоређена на радном месту за обраду финансијске документације, у звању референта.
На пословима у Средњобанатском управном округу ради од 16. јуна 1992. године.

Канцеларија бр. 11
Контакт: тел. 023/515-970

E-mail: ankica.dekanj@srednjobanatski.okrug.gov.rs

ВЕСНА СТОЈАНЧЕВ
стручни радник-књиговођа, распоређена на радном месту оператера за канцеларијске послове, у звању референта.
На пословима у Средњобанатском управном округу ради од 16. јуна 1992. године.

Канцеларија бр. 12
Контакт: тел. 023/566-020 лок. 113

E-mail: vesna.stojancev@srednjobanatski.okrug.gov.rs

АЛЖБЕТА МИТРОВИЋ
дактилограф I класе, распоређена на радном месту оператер-дактилограф.
На пословима у Средњобанатском управном округу ради од 16. јуна 1992. године.

Канцеларија бр. 72

Контакт: тел. 023/566-020 лок. 241

СЛАВКО ТАМБУРИЋ
механичар компресорских расхладних уређаја и клима уређаја, распоређен на радно место возача.
На пословима у Средњобанатском управном округу ради од 1. августа 1998. године.

Канцеларија бр. 30

Контакт: тел. 023/536-593

ЈЕЛЕНА СРДАНОВ
Дипломирани економиста, распоређена на радном месту
административно-техничког секретара. 

Канцеларија бр. 30

Контакт: тел. 023/536-593
факс 023/566-007

ДЕлокруг послова стручне службе управног округа

У Стручној служби обављају се послови који се односе на:

 • остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе;
 • стручну и техничку потпору начелнику Управног округа и обављање послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа државне управе и подручним јединицама с подручјем ширим или ужим од подручја Управног округа;
 • пружање стручне и администартивно-техничке подршке Савету управног округа;
 • израду предлога првостепених и других аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и израду уговора о раду и других аката у вези са радноправним статусом намештеника;
 • доступност информацијама од јавног значаја;
 • анализе радних места;
 • реформу државе и развоја кадрова;
 • оцењивање државних службеника;
 • планирање извршења буџета и квота, израду захтева за промену у апропријацији и промени квота, израду захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника и осталих запослених;
 • састављање анализа, извештаја  и информација;
 • набавку, чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара;
 • пријем, евидентирање, здруживање, развођење, архивирање и експедицију предмета;
 • дактилографске послове и послове умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора и друге послове од значаја за рад Управног округа.

Оставите одговор