Одговори на ваша питања

Поштовање решења инспекције рада

Ово је упит електронске поште преко http://www.srednjobanatskiokrug.org.rs/ од:
Тодоровић Марјан <Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.>

Поштовани,
По отказу Уговора о раду поднео сам тужбу Основном суду и истовремено пријаву Инспекцији рада.
Другостепеним Решењем Инспектората је поништено Решење о отказу послодавца након чега су донета и три Закључка о враћању запосленог на рад које послодавац није отпоштовао.Инспектор рада је поднео прекршајну пријаву којом је послодавац кажњен са 100.000.дин а одговорно лице са 15.000дин.
У међувремену Основни суд је пресудом поништио Решење о отказу послодавца на коју се послодавац жалио Апелационом суду и исход још увек исчекујем.
1. Пошто још увек нисам враћен на посао интересује ме да ли на основу Управног Решења Инспектората и Закључака Инспекције рада могу тужбом тражити надокнаду штете по питању неисплаћених зарада које би остварио да сам враћен на рад од тренутка дејства отказа,
2. Да ли упоште постоји закионити начин да се послодавац натера на поштовање Решења и Закључака Инспекције рада до коначне одлуке суда пошто се сам судски поступак одуговлачи и који су то начини.

Унапред ЗАХВАЛАН

ОДГОВОР: 

            Решење инспектора рада којим се налаже послодавцу испуњење неновчаних обавеза, извршава се у складу са одредбама члана 264.-270. и члана 276. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр.33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", бр.30/10). У поступку извршења Решења инспектора рада прво се доноси Закључак о дозволи извршења, којим се оставља рок од 3 дана за добровољно извршење, те уколико послодавац не изврши предметно Решење, инспектор рада доноси Закључак о изрицању новчане казне, којим се изриче новчана казна у одређеном износу, с тим да се поступак може поновити, све док се не поступи по Решењу инспектора рада, с тим да збир изречених новчаних казни не може износити више од десетоструког износа први пут изречене новчане казне која не може бити већа од 20.000,00 динара. Када се овај поступак оконча, односно закључцима о изрицању новчане казне се изрекне казна у висини десетоструког износа први пут изречене новчане казне, тада се поступак принудног извршења предметног Решења обуставља, те другог начина извршења Решења нема. Што се тиче могућности да се од Суда захтева накнада стажа због изгубљене зараде због неизвршења Решења инспектора рада, она је већ предмет Ваше тужбе на Решење о отказу уговора о раду, којим, захтевате поништавање Решења о отказу уговора о раду и евентуално враћање на рад, сагласно члану 191. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05 и 54/09). Ако Суд донесе правноснажну одлуку којом се утврђује да је запосленом незаконито престао радни однос, поред враћања на рад (уколико запослени то захтева), послодавац је дужан да запосленом исплати и накнаду штете у висини изгубљене зараде и других примања која му припадају по Закону, Општем акту и Уговору о раду и уплати доприносе на обавезно социјално осигурање, а све у складу са чланом 191. ст.2. Закона о раду.

           

надлежност

Ово је упит електронске поште преко http://www.srednjobanatskiokrug.org.rs/ од:
DEJAN JANKOVIC <Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.>

Postovani, zanima me ko je nadlezan za slucaj rada nestrucnog lica u skoli na teritoriji opstine Vrsac, da li je to Skolska Uprava u Zrenjaninu ili u Pancevu?

unapred zahvalan

ОДГОВОР:

У случају рада нестручног лица у школи на територији општине Вршац надлежна је Просветна инспекција у општини Вршац.

отказ уговора о раду

Oво је упит електронске поште преко http.www.srednjobanatskiokrug.org.rs од:Zeljko Popov Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.m

zaposlen sam na određeno,radim tri godine bez prestanka a na svaka tri meseca mi se produžava ugovor.Usled obolenja od marta meseca(hemangiomi jetre,tumor na plućima)sada sam na bolovanju mesec dana.Sredinom novembra imam operaciju pluća.Interesuje me dali iz tih razloga  mogu da dobijem otkaz ugovora o radu?

ОДГОВОР:

Везано за ваше питање да ли можете добити отказ уговора о раду,закљученог на одређено време из разлога што је дошло до привремене спречености за рад услед болести обавештавамо Вас о следећем:

Чланом 37.Закона о раду је утврђено да се радни однос заснива на одређено време,тј.трајање уговора о раду је унапред одређено али за случајеве:сезонски послови,рад на одређеном пројекту.повећање посла који траје одређено време или за време трајања тих послова,стим да тако заснован радни однос,са прекидима или без прекида не може трајати дуже од 12 месеци.Под прекидом у смислу овог законског прописа сматра се прекид дужи од 30 радних дана.

На основу изнетог,видљиво је да Закон о раду говори о пословима који трају до 12 месеци непрекидно па можемо закључити да сте у року од три године мењали послове,били ангажовани преко 30 радних дана по основу уговора ван радног односа или на неки други начин,чиме се послодавац служи у избегавању да са Вама закључи уговор о раду на неодређено време.

Код уговора о раду закљученог на одређено време раскидни услов је време на које је закључен,уколико се поштује Закон о раду.

Привремена спреченост за рад због болести запосленог/боловање/по Закону о раду није разлог да се откаже уговор о раду на одређено време.

Уколико се то ипак догоди.потребно је да се без одлагања обратите Инспекцији рада.

 

санитарни услови за фризерски салон

Ово је упит електронске поште преко http://www.srednjobanatskiokrug.org.rs/ од:
branka <Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.>

Ako se otvara frizerski salon,a lokal ima dva nivoa da li je potrebno imati sanitarni cvor i u donjem delu ili se koristi samo gornji vec postoj

ОДГОВОР:

На основу питања упућеног преко електронске поште обавештавамо Вас о следећем:

1.Објекти у којима се обавља делатност пружања услуга одржавања хигијене,неге и улепшавања лица и тела и немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет,коже,подлежу санитарном надзору.

2.Општи санитарни услови које треба да испуне објекти под санитарним надзором,као и посебни санитарни и ближи услови за објекте поменуте делатности су регулисани:

-Правилником о посебним санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору.

-Правилником о посебним санитарним условима који морају да испуне објекти у којима се пружају услуге одржавања хигијене,неге и улепшавања лица и тела.

-Начин поступања приликом пружања тих услуга је регулисан Правилником о ближим условима у погледу просторија,уређаја и опреме и начину поступања којим се спречава појава и ширење заразних болести приликом пружања хигјенских услуга.

Сва три Правилника су објављенља у "Службеном гласнику РС"бр,47/26 и у њима су садржани сви елементи који треба да буду испуњени за обављање делатности пружање фризерских услуга,а које ће такође послужити у процени испуњености услова објекта коју желите да изградите,реконструишете или узмте у закуп.

Конкретан одговор на Ваше питање"Ако се отвара фризерски салон,а локал има два нивоа да ли је потребно имати санитарни чвор и у доњем делу или се користи само само горњи већ постојеће",не можемо дати,с обзиром да нисмо упознати са осталим подацима који се тичу броја,врсте и површине просторија,броја радних места и пружања услуга и др,

Предлажемо Вам да се упознате са наведеним Правилницима и уколико и даље имате неке нејасноће можете се лично обратити санитарним инспекторима-одсека у Зрењанину,Н.Фронта бр.2,први спрат,канцеларије број 28,20,30 и 31(радно врeме од 7-15 часова)или позвати на тел.535-821

 

 

решење за годишњи одмор

Ово је упит електронске поште преко http://www.srednjobanatskiokrug.org.rs/ од:
Željko Popov <Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.>

dali poslodavac krši zakon o radu(godišnjem odmoru) ako već godinama u nazad ne daje godišnji odmor uz obrazloženje:" ko ne ide na more namože da ga koristi u letnjem peridu"?Takođe nikad ne daje rešenje o godišnjem odmoru.Ne evidentira niti isplaćuje naknade zzarade(prekovremene sate....)?

ОДГОВОР:

Све горе наведено представља понашање послодавца супротно одредбама Закона о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05 и 54/09).

У одредби члана 68. наведеног Закона је утврђено да запослени има право на годишњи одмор у складу са овим Законом. Запослени не може да се одрекне права на годишњи одмор, нити му се то право може ускратити.

У одредби члана 75. наведеног Закона је утврђено да решење о коришћењу годишњег одмора се запосленом доставља најкасније 15 дана од датума одређеног за почетак коришћења годишњег одмора. Не поступање послодавца у складу са наведеним обавезама из члана 68. и 75. Закона о раду, представља прекршај, за који је наведеним Законом предвиђена новчана казна од 400.000-600.000 динара за правно лице, од 20.000-40.000 динара за одговорно лице у правном лицу и од 100.000-300.000 динара за предузетника.

О периоду коришћење годишњег одмора одлучује послодавац, уз претходну консулатацију запосленог.

О исплаћеним зарадама и накнадама зараде послодавац је дужан да запосленом достави обрачун, а у смислу члана 121. Закона о раду.

Не поступање послдоавца у складу са чланом 121. Зкаона о раду представља прекршај за који је предвиђена новчана казна од 600.000-1.000.000 динара за правно лице и од 30.000-50.000 динара за одговорно лице у правном лицу, а за предузетника од 300.000-500.000 динара.

Обавеза послодавца да исплаћује зараду, односно накнаду зараде једном месечно најкасније до краја текућег месеца за претходни, утврђена је у члану 110. Закона о раду, везано за члан 104. Закона о раду.

Понашање послодавца супротно наведеној обавези представља прекршај, за који је наведеним Законом утврђена новчана казна од 800.000-1.000.000 динара за правно лице и од 40.000-50.000 динара за одговорно лице у правном лицу, а за предузетника од 400.000-500.000 динара.

Ради заштите свих горе наведених права из радног односа, може се захтевати интервенција инспекције рада.

Телефон Одсека инспекције рада у Зрењанину је 023/534-714. Адреса: Зрењанин, Трг Слободе 10, соба број 40.


| Средњобанатски управни округ Зрењанин, Трг слободе 10 тел: 023/530-295. |   *** Услови коришћења *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©